SFS 1983:364

830364.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:DNDBFP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:DNDBFP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:DNDBFP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:DNDBFP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:54px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:54px;left:629px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1983:364 </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1960:418) om str&amp;ff f�r </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:630px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:100px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10">varusmuggling; </p> <p style="position:absolute;top:100px;left:629px;white-space:nowrap" class="ft10">den7junil983 </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 26 maj 1983. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1 och 3 �� lagen (1960:418) om </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">straff f�r varusmuggling skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">1 </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som utan att giva det tillk�nna hos vederb�rlig myndighet till </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft13">riket inf�r eller fr�n riket utf�r gods. f�r vilket tull eller annan allm�n avgift <br/>skall erl�ggas till sta tsverket eller som enligt stadgande i lag elle r f�rfatt�</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">ning ej m� inf�ras eller utf�ras, domes, om g�rningen sker upps�tligen, f�r </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft14">varusmuggling till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r. G�ller g�rningen <br/>narkotika som avses i 8 � narkotikastrafflagen (1968:64) skall d�mas till <br/>b�ter eller f�ngelse i h�gst tre �r. </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rsta stycket g�ller �ven, n�r n�gon genom att l�mna oriktig uppgift i </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">tulldeklaration eller medelst annat vilseledande i samband med tullbehand�</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">ling av gods upps�tligen f�ranleder, att tull eller annan allm�n avgift </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">undandrages statsverket eller att gods inf�res eller utf�res i strid mot </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rbud. </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">3 </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft11">�r varusmuggling att anse som grov skall d�mas till f�ngelse, l�gst </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">sex m�nader oc h h�gst sex �r. G�ller g�rningen narkotika som avses i 8 � </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft14">narkotikastrafflagen (1968:64), skall d�mas till f�ngelse, l�gst tv� och <br/>h�gst tio �r. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid be d�mande huruvida brottet �r grovt skall s�rskilt beaktas om det </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r�vats yrkesm�ssigt eller avsett gods av betydande myckenhet eller </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft14">v�rde eller eljest varit av s�rskilt farlig art eller, om g�rningen har g�llt <br/>narkotika, den i �vrigt utgjort led i en verksamhet av s�rskilt h�nsynsl�s </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">art. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1983. </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">KJELL-OLOF FELDT </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft11">Leif Lindstam </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft11">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1982/83: 141, JuU 37, rskr 316. </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse 1981:227. </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">'Senaste lydelse 1981:227. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1983:364

om �ndring i lagen (1960:418) om str&ff f�r

utkom fr�n trycket

varusmuggling;

den7junil983

utf�rdad den 26 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1 och 3 �� lagen (1960:418) om

straff f�r varusmuggling skall ha nedan angivna lydelse.

1

Den som utan att giva det tillk�nna hos vederb�rlig myndighet till

riket inf�r eller fr�n riket utf�r gods. f�r vilket tull eller annan allm�n avgift
skall erl�ggas till sta tsverket eller som enligt stadgande i lag elle r f�rfatt�

ning ej m� inf�ras eller utf�ras, domes, om g�rningen sker upps�tligen, f�r

varusmuggling till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r. G�ller g�rningen
narkotika som avses i 8 � narkotikastrafflagen (1968:64) skall d�mas till
b�ter eller f�ngelse i h�gst tre �r.

F�rsta stycket g�ller �ven, n�r n�gon genom att l�mna oriktig uppgift i

tulldeklaration eller medelst annat vilseledande i samband med tullbehand�

ling av gods upps�tligen f�ranleder, att tull eller annan allm�n avgift

undandrages statsverket eller att gods inf�res eller utf�res i strid mot

f�rbud.

3

�r varusmuggling att anse som grov skall d�mas till f�ngelse, l�gst

sex m�nader oc h h�gst sex �r. G�ller g�rningen narkotika som avses i 8 �

narkotikastrafflagen (1968:64), skall d�mas till f�ngelse, l�gst tv� och
h�gst tio �r.

Vid be d�mande huruvida brottet �r grovt skall s�rskilt beaktas om det

f�r�vats yrkesm�ssigt eller avsett gods av betydande myckenhet eller

v�rde eller eljest varit av s�rskilt farlig art eller, om g�rningen har g�llt
narkotika, den i �vrigt utgjort led i en verksamhet av s�rskilt h�nsynsl�s

art.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1983.

P� regeringens v�gnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

' Prop. 1982/83: 141, JuU 37, rskr 316.

^ Senaste lydelse 1981:227.

'Senaste lydelse 1981:227.

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.