SFS 1983:364

830364.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:364

om ändring i lagen (1960:418) om str&ff för

utkom från trycket

varusmuggling;

den7junil983

utfärdad den 26 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1960:418) om

straff för varusmuggling skall ha nedan angivna lydelse.

1

Den som utan att giva det tillkänna hos vederbörlig myndighet till

riket inför eller från riket utför gods. för vilket tull eller annan allmän avgift
skall erläggas till sta tsverket eller som enligt stadgande i lag elle r författ­

ning ej må införas eller utföras, domes, om gärningen sker uppsåtligen, för

varusmuggling till böter eller fängelse i högst två år. Gäller gärningen
narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) skall dömas till
böter eller fängelse i högst tre år.

Första stycket gäller även, när någon genom att lämna oriktig uppgift i

tulldeklaration eller medelst annat vilseledande i samband med tullbehand­

ling av gods uppsåtligen föranleder, att tull eller annan allmän avgift

undandrages statsverket eller att gods införes eller utföres i strid mot

förbud.

3

�r varusmuggling att anse som grov skall dömas till fängelse, lägst

sex månader oc h högst sex år. Gäller gärningen narkotika som avses i 8 §

narkotikastrafflagen (1968:64), skall dömas till fängelse, lägst två och
högst tio år.

Vid be dömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om det

förövats yrkesmässigt eller avsett gods av betydande myckenhet eller

värde eller eljest varit av särskilt farlig art eller, om gärningen har gällt
narkotika, den i övrigt utgjort led i en verksamhet av särskilt hänsynslös

art.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

' Prop. 1982/83: 141, JuU 37, rskr 316.

^ Senaste lydelse 1981:227.

'Senaste lydelse 1981:227.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.