SFS 1984:387

840387.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:387

Utkom från trycket

utfärdad den 7 juni 1984.

den 19 juni 1984

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

Polisverksamhetens ändamål

1 § Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och

trygghet skall polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och

säkerhet samt att i övrigt tillförsäk ra allmänheten skydd och annan hjälp.

Polisens uppgifter
2 § Till polisens uppgifter hör att

1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller

säkerheten,

'Prop. 1983/84; 111, JuU 27. rskr 331.

961

31-SFS 1984

..v

¬

background image

\

SFS 1984:387

2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar

därav samt ingripa när sådana har inträffat,

3. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt

åtal,

4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant

bistånd lämpligen kan ges av polisen,

5. fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda

bestämmelser.

Samverkan med andra myndigheter och organisationer

3 § Polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete skall

också äga rum med andra myndigheter och organisationer vilkas verksam­

het berör polisverksamheten. Särskilt åligger det därvid polisen att fortlö­

pande samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast un­

derrätta dessa om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem.

Andra myndigheter skall ge polisen stöd i dess arbete.

Polisorganen

Den lokala polisorganisationen

4 § Länen är indelade i p olisdistrikt. I vaije polisdistrikt finns en polis-

myndighet som ansvarar för polisverksamheten inom distriktet. Regering­
en eller den myndighet som regeringen utser bestämmer i vad mån en

polismyndighet skall bedriva verksamhet utanför sitt distrikt.

Polismännen är tjänstemän hos polismyndigheterna, i den mån inte

annat föreskrivs av regeringen. Regeringen bestämmer vad som avses med

i

polisman.

5 § För ledningen av polismyndigheten finns en polisstyrelse. Polissty-

;

relsen består av polismyndighetens chef (polischefen), av dess biträdande
chef (biträdande polischefen), om sådan finns, samt av det antal valda
ledamöter, lägst sex och högst tio, som länsstyrelsen bestämmer.

Polisstyrelsens ledamöter utom polischefen och biträdande polischefen

skall väljas av kommunfullmäktige, om polisdistriktet omfattar endast en

kommun, och annars av landstinget. Om det i polisdistriktet finns en

kommun som inte ingår i landstingskommunen, skall valet förrättas av
landstinget och kommunfullmäktige med den fördelning mellan dem som
länsstyrelsen bestämmer efter befolkningstalen. För de valda ledamöterna
skall lika många suppleanter väljas.

De ledamöter och suppleanter som utses genom val skall vara svenska

medborgare, vara bosatta inom d istriktet och ha rösträtt vid val av kom­
munfullmäktige. De bör väljas så att erfarenhet av kommunal verksamhet
blir företrädd bland dem. Vid valet bör vidare beaktas att de olika delarna

av polisdistriktet och om möjligt alla kommuner i distriktet blir represente­

rade.

Regeringen kan best ämma att även företrädare för personalen vid poli s­

myndigheten skall ingå i poliss tyrelsen.

962

¬

background image

Den regionala polisorganisationen

1984:387

6 § Länsstyrelsen är länets högsta polisorgan. Den ansvarar för polis­

verksamheten i länet och har tillsyn över den verksamhet som bedrivs av
polismyndigheterna i länet.

Det ankommer på länsstyrelsen att bestämma i vilken utsträckning polis­

personal skall ställas till förfoga nde för verksamhet som bedrivs gemen­

samt för flera polisdistrikt samt att generellt eller för särskilda fall i övrigt

bestämma om sådan verksamhet. Vid behov får länsstyrelsen bestämma
även om annan polisverksamhet inom länet. Vad som har sagts nu gäller
dock inte i den mån annat har beslutats av regeringen.

Länsstyrelsen får besluta om polisförstärkning från ett polisdistrikt till

ett annat inom länet eller till ett annat län samt begära förstärkning från ett
annat län. Den får också helt eller delvis ta över ledningen av polispersona­

len i länet, när särskilda förhållanden föranleder det eller kravet på en
enhetlig lednin g inom länet annars är särskilt framträdande. Regeringen

kan föreskriva att länsstyrelsen också i andra fall skall leda polisverksam­
het. När länsstyrelsen leder polisverksamhet, skall vad som i lag eller

annan författning föreskrivs om polismyndighet i tillämpliga delar gälla

även länsstyrelsen.

Den centrala polisorganisationen

7 § Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisväsen­

det och har tillsyn över detta. Styrelsen skall verka för planmässighet,
samordning och rationalisering inom polisväsendet.

Regeringen kan uppdra åt rikspolisstyrelsen att i särski lda hänseenden

leda polisverksamhet eller bestämma om sådan verksamhet. När rikspolis­
styrelsen leder polisverksamhet skall vad som i lag eller annan författning
föreskrivs om polismyndighet i tillämpliga delar gälla även rikspolisstyrel­
sen.

Allmänna principer f ör polisingripanden

8 § En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under

iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på
ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga

omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form
och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet skall
uppnås.

Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättig­

heter som avses i 2 kap. regeringsformen får ej grundas enbart på bestäm­
melserna i första stycket.

Rapporteringsskyldighet

9 § När en polisman får kännedom om ett brott som hör under allmänt
åtal, skall han lämna rapport om det till sin förman så snart det kan ske.

En polisman får lämna rapporteftergift enligt föreskrifter som regeringen

meddelar.

963

¬

background image

SFS 1984:387

Vissa befogenheter för polismännen

Användning av våld

10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med

hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra

en tjänsteåtgärd, om

1. han möts med våld eller hot om v åld,

,| Djj

2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas

friheten försöker undkomma eller polismannen eljest möts av motstånd när

han skall ve rkställa ett sådant frihetsberövande,

3. det är fråga om att avväija en straffbelagd handling eller en fara för

liv, hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön,

4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett

visst område eller utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsv isita-

tion, kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd, vid beslag eller annat

omhändertagande av egendom eller vid såd an husrannsakan som avses i

rättegångsbalken,

5. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till,

avspärra, tillstänga eller utrymma byggnad, rum eller område, biträda

någon i myndighetsutövning med en sådan eller någon liknande åtgärd eller
vid exekutiv förrättning enligt vad som är föreskrivet därom, eller

6. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna

ordningens eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den

inte kan genomföras utan våld.

I fall som avses i första stycket 4 och 5 far våld mot person brukas endast

om polismannen eller den som han biträder möts av motstånd.

Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap.

brottsbalken.

Tillfälliga omhändertaganden m.m.

11 § Har polismyndighet enligt en särskild föreskrift befogenhet att be­
sluta att någon skall omhändertas, får en polisman omhänderta denne i
avvaktan på polismyndighetens beslut, om polismannen finner

1, att föreskrivna förutsättningar för beslut om omhändertagande före­

ligger och

2. att dröjsmål med omhändertagandet innebär fara för liv eller hälsa

eller någon annan fa ra.

12 § Anträffas någon, som kan antas vara under femton år, under förhål­

landen som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hans

hälsa eller utveckling, får han tas om hand av en polisman för att genom

dennes försorg skyndsamt överlämnas till sina föräldrar eller någon annan

vårdnadshavare eller till socialnä mnden.

liSh]

�::;.

13 § Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen
eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är

nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägs­
na honom från visst område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan
åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avväijas.

�r en åtgärd som a vses i första stycket otillräcklig för att det avsedda

964

resultatet skall up pnås, får personen tillfälligt omhändertas.

n

:ro: til

¬

background image

14 § Anträffas en okänd person av en polisman och finns det särskild

SFS 1984:387

anledning anta att han ä r efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag
skall berövas friheten vid a nträffandet, får han omhändertas för identifi­
ering, om han vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller det finns
anledning anta att hans uppgift om denna är oriktig.

15 § Den som har omhändertagits enligt denna lag skall underrättas om

anledningen till omhändertagandet så snart som möjligt. Den polisman som

har verkställt omhändertagandet skall så skyndsamt som möjligt a nmäla

åtgärden till sin förman. Har omhändertagandet ej redan upphört skall
förmannen omedelbart pröva om det skall bestå.

Innebär förmannens beslut att den som har omhändertagits enligt 11 §

skall hållas kvar eller har ingripandet gjorts med stöd av 12 §, skall förman­

nen skyndsamt underrätta polismyndigheten om omhändertagandet och
skälet till detta.

Polismyndigheten skall snarast möjligt efter ett omhändertagande enligt

11 § meddela beslut enligt vad som är föreskrivet om detta.

16 § Den som har omhändertagits enligt 11 § eller enligt 13 § andra
stycket skall förhöras så snart som möjligt.

Har omhändertagandet skett enligt 13 § andra stycket skall den omhän­

dertagne friges snarast möjligt efter förhöret, dock senast inom sex timmar

efter omhändertagandet. Bedöms den omhändertagne vara i behov av
hjälp eller stöd från samhällets sida, skall polisen gå honom till handa med
råd och upplysningar samt, om det lämpligen kan ske, samråda med annat
samhällsorgan som har till uppgift a tt tillgodose sådant behov.

När någon har omhändertagits enligt 14 § skall åtgärder för att hans

identitet skall fastställas skyndsamt vidtas. Den omhändertagne skall ome­
delbart friges så snart han har identifierats. Han får dock inte hållas kvar

under längre tid än sex timmar eller, om det är av synnerlig vikt att han

identifieras, tolv timmar.

17 § Vid omhändertagande enligt denna lag skall tillses att åtgärden inte
orsakar den omhändertagne större olägenhet än som är oundviklig med

hänsyn till åtg ärdens syfte eller väcker onödig uppmärksamhet. Den som
har omhändertagits får inte underkastas annan inskränkning i sin frihet än

som påkallas av ändamålet med åtgärden, ordningen på förvaringsplatsen
eller allmän säkerhet.

18 § Skall någon gripas enligt 24 kap. rättegångsbalken, får han inte
omhändertas eller hållas kvar enligt 13 § andra stycket.

Angående omhändertagande av berusade personer finns bestämmelser i

lagen (1976; 511) om omhändertagande av berusade personer m. m.

Kroppsvisitation

19 § En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar
eller avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i
den utsträckning som är nödvändig

1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna

tas om hand, eller

2. för att hans identitet skall kunna fastställas.

965

¬

background image

SFS 1984:387

Särskilda befogenheter till husrannsakan och liknande åtgärder

20 § För att söka efter en person som med laga stöd skall omhändertas

får en polisman bereda sig tillträde till den eftersöktes bostad eller till annat

hus, rum eller ställe som tillhör eller disponeras av honom. Detsamma

' -

gäller i fråga om en lokal som är tillgänglig för allmänheten. Finns det

synnerliga skäl att anta att den eftersökte eljest uppehåller sig hos ann an,

far polismannen bereda sig tillträde även dit. På motsvarande sätt får en

polisman bereda sig tillträde till en bostad eller något ann at ställe för att

söka efter ett föremål som polisen med stöd av lag eller annan författning
skall omhänderta; vad som nyss har sagts om den eftersökte gäller därvid

föremålets ägare eller innehavare.

"

En åtgärd som avses i första stycket far endast om fara är i dröjsmål

vidtas utan föregående beslut av polismyndigheten. Endast om det finns

'

särskilda skäl får åtgärden vidtas mellan kl. 21.00 och 6.00.

J

I fråga om husrannsakan för eftersökande av föremål som är underkastat

'

lUr.r

beslag och av den som skall gripas, anhållas eller häktas eller hämtas till

förhör eller inställelse vid domstol finns bestämmelser i rättegångsbalken.

21 § En polisman får också bereda sig tillträde till ett hus, rum eller annat
ställe, om det finns anledning anta att någon där har avlidit eller är med­

vetslös eller annars oförmögen att tillkalla hjälp. En sådan åtgärd får vidtas

även när det är nödvändigt för efterspaning av någon som är försvunnen,
om denne kan antas behöva hjälp.

Särskilda befogenheter i den skyddande och förebyggande verksamheten
22 § Kan av särskilda skäl risk anses föreligga att något brott, som

innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av
egendom, kommer att förövas på en viss plats, får en polisman i syfte att

avvälja brottet eller bereda skydd mot detta

1. bereda sig tillträde till ett hus, rum eller annat ställe för att söka efter

sprängmedel, vapen eller något annat farligt föremål,

2. avstänga, utrymma eller förbjuda tillträde till ett hus, rum eller annat

ställe, meddela förbud mot flyttande av visst föremål eller mot trafik med
visst kommunikationsmedel eller vidta någon annan sådan åtgärd.

Föreligger allvarlig risk för brott som avses i första stycket, får en

polisman för att söka efter ett farligt föremål även kroppsvisitera personer

som uppehåller sig på platsen.

En åtgärd som avses i den na paragraf får endast om far a är i dröjsmål

vidtas utan föregående beslut av polismyndigheten.

Slutbestämmelser

23 § Vad som föreskrivs i 10 § första stycket 1, 2 och 4 gäller även sådan
vaktpost eller annan krigsman som tjänstgör för bevakning eller för att
upprätthålla ordning och föreskrifterna i 10 § f örsta stycket 1-4 även
tjänsteman vid tullverkets kustbevakning som enligt särskilda bestämmel­

ser medverkar vid polisiär övervakning. Bestämmelsen i 10 § första
stycket 2 gäller dessutom den som annars med laga stöd skall verkställa ett
frihetsberövande och bestämmelsen i samma paragraf första st ycket 4 den

966

som i myndighetsutövning har befogenhet att verkställa någon sådan åt-

¬

background image

gärd som där anges. Vid ingripande med stöd av 10 § f örsta stycket 4

SFS 1984:387

tillämpas också andra stycket samma paragraf.

När den som avses i första stycket med laga stöd berövar någon friheten

eller avlägsnar någon, tillämpas också 19 § 1.

Bestämmelserna i 13 § gäller också en ordningsvakt, om inte annat

framgår av hans förordnande. Har en ordningsvakt omhändertagit någon,

gäller dock att den omhändertagne skyndsamt skall överlämnas till när­

maste polisman. I frå ga om befogenhet för en tjänsteman vid tullverkets
kustbevakning att tillämpa 13 § finns särskilda bestämmelser.

24 § Närmare föreskrifter för verkställighet av denna lag meddelas av

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Genom lagen upphävs lagen (1972; 509) om vad som avs es med polis­

myndighet m. m. och lagen (1973:558) om tillfällig t omhändertagande.

3. Vad som före ikraftträdandet har föreskrivits om polisstyrelse skall i

fortsättningen gälla polismyndigheten.

4. De nya bestämmelserna om val av ledamöter och suppleanter i polis­

styrelser tillämpas först vid val som avser tid efter utgången av år 1985. I
fråga om val till polisstyrelse avseende tid till utgången av år 1985 gäller
äldre lag.

5. Vad som föreskrivs i 23 § första och andra styckena gäller även dem

som med stöd a v övergångsbestämmelse till lagen (1984:273) om ändring i
civilförsvarslagen (1960:74) är krigsplacerade inom civilförsvaret för

tjänstgöring inom tjänstegrenen ordnings- och bevakningstjänst, så länge
Icrigsplaceringen gäller.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

STEN WICKBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.