SFS 1985:10

850010.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

•1"'-

SFS 1985:10

Utkom från trycket

den 22 januari 1985

om äedring i lagern (1960:418) om straff för

utfärdad den 10 januari 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 2, 8, 19 och 24 §§ lagen

(1960:418) om straff för varusmuggli ng skall ha nedan angivna l ydelse.

1

Den som utan att ge det tillkänna hos vederbörlig myndighet till

riket inför eller från riket utför gods, för vilket tull eller annan allmän avgift

skall erläggas till stats verket eller som enligt stadgande i lag eller för fatt­

ning ej må införas eller utföras, döms, om gärningen sker uppsåtligen, för
varusmuggling till böter eller fängelse i högst två år. Gäller gärningen
narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) skall dömas till

fängelse i högs t tre år.

Första stycket gäller även, när någon genom att lämna oriktig uppgift i

tulldeklaration eller medelst annat vilseledande i samband med tullbehand­
ling av gods uppsåtligen föranleder, att tull eller annan allmän avgift
undandrages statsverket eller att gods införes eller utföres i strid mot

förbud.

2

Är varusmuggling som avses i 1 § första stycket med hänsyn till

godsets värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa,

döms till böter, högst ett usen kronor. Gäller gärningen narkotika döms till

böter eller fängelse i högst sex månade r.

8 §'* För försök till varusmuggling döms till ansva r enligt 23 kap. brotts­

balken. Detsamma gäller förberedelse till varusmuggling avsee nde narko­
tika samt stämpling till sådan varusmuggling avseende narkotika som inte

är ringa.

Har flera medverkat till en i d enna lag straffbelagd gärning tillämpas

bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken. Beträffande varusmuggling, som är
ringa, gäller dock vad som nu har sagts endast om gärningen avse r narko­
tika.

19

Förekommer mot någon, som anträffas vid gräns-eller kustort eller

ankommer till plats, där förbindelse med utlandet äger rum, anledning att

han har på sig g ods, som enligt d enna lag är underkastat beslag, må för

eftersökande av sådant gods tulltjänsteman företaga kroppsvisitation och

ytlig kroppsbesiktning å honom. Om vederbörande chef för tull-, kust-

eller gränsbevakning finner skärpning av tullkontrollen å persontrafiken till

eller från utlandet med viss lägenhet eller för viss tidrymd å någon plats
oundgängligen nödvändig, må efter bevakningschefens förordnande

36

' Prop. 1984/85:46, JuU 12, rskr 10 3.

^ Senaste lydelse 1983:364.

' Senaste lydelse 1980:1138.

'' Senaste lydelse 1968:65.

^ Senaste lydelse 1981:1079.

¬

background image

kfoppsvisitation verkställas å envar, som med lägenheten eller under tid-

SFS 1985:10

rymden till platsen ankommer från eller från platsen avreser till u tlandet.

Sådant förordnande skall ofördröjligen underställas generaltullstyrelsens

prövning men går likväl genast i verkställighet.

För att motverka brott som avses i denn a lag får tulltjänstemän även i

andra fall än som avses i f örsta stycket undersöka handresgods, såsom

resväskor och portföljer, samt handväskor och liknande som medförs av
resande vid in resa till eller utresa från riket. Tulltjänstemän som utövar

Jokal eller regional bevakningsledning beslutar om omfattningen av kon­

trollen.

Kropps visitation, som är av mera väsentlig omfattning, och ytlig kropps­

besiktning skall verkställas inomhus i avskilt rum eller i lämpligt utrymme i

fartyg samt, om undersökningsman eller den undersökte begär det och det

kan ske utan större omgång, i vittnens närvaro, Kroppsvisitation och ytlig
kroppsbesiktning av kvinnor får inte verkställas eller bevittnas av annan än
kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska. Detta gäller dock inte en

sådan kroppsvisitation som avses i andra s tycket.

Förande av protokoll och utfärdande av bevis om företagen kroppsvisi­

tation eller ytlig kroppsbesiktning erfordras ej med mindre den undersökte
begär det eller förmål, som påträffas, tages i beslag.

24 § I mål rörande brott enligt författningar, vilkas efterlevnad tullverket

har att övervaka, må, om ej svårare straff än böter kan följa å brottet eller

om målet rör brott som avses i 2 § and ra meningen, talan föras av befatt­
ningshavare vid tullverket som generaltullstyrelsen bestämmer. Sådan be­
fattningshavare må ock såsom åklagare meddela förordnande enligt 21 §
första stycket.

Vad nu stadgats skall icke lända till inskränkning i allmän åklagares

åtalsrätt i fråga om brot t, som nyss sagts.

Denna lag träder i kraft den I mars 1985.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

37

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.