SFS 1985:1093

851093.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

•K;

•fee

I El

ä

•:fe

mi

rac

Lag

SFS 1985:1093

om ändring i lagen (1960:418) om straff för

Utkom från trycket

Varusmuggling;

den 7 januari I98 6

Utfärdad den 12 december 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1960:418) om straff

för varusmuggling

dels att rubriken närmast före 24 § skall utgå,
dels att det i lagen skall införas en ny paragr af, 23 a §, samt närmast före

23 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Om åtal och talan om förverkande

23 a § Åtal för varusmuggling eller försök därtill eller för brott som avses
i 5 § far väckas endast när det med häns yn till b rottets allvarliga art eller i
övrigt finns särskilda skäl till det, om gärningen kan föranleda påföring av
tulltilllägg enligt 40 a § tullagen (1973:670) eller en sådan särskild avgift
som avses i 3 § lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrif­
ter om in- eller utförsel av varor.

Vad som sägs i fö rsta stycket gäller även talan om förverkande enligt

9§.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1986.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

' Prop. 1985/86:41, SkU 8, rskr. 52.

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.