SFS 1986:1013

861013.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1013 Lag

Utkom från trycket

om äEdriEg i lageii (I960:418) om straff för

den 16 december 1986 varUSmUgglmg;

1752

utfärdad den 4 decem ber 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1960: 418) om straff

för varusmuggling

dels att 21 § skall upphöra att gälla,
dels att 24 § skal l ha följande lydelse.

' Prop. 1986/87: 6. JuU 7, rsk r. 43.

r.

¬

background image

24

I mål rö rande brott enligt författningar, vilkas efterlevnad tullver­

ket har att övervaka, må, om ej svårare straff än böter kan följa å brottet

eller om målet rör brott som avses i 2 § andra meningen, talan föras av

befattningshavare vid tullverket som generaltullstyrelsen bestämmer. Så­
dan befattningshavare må ock såsom åklagare meddela beslut enligt 4 §
lagen (1986: 1009) om förfarandet i vissa fall vid fö rverkande m. m.

Vad nu stadgats skall icke lända till inskränkning i allmän åklagares

åtalsrätt i fråga om b rott, som nyss sagts.

SFS 1986:1013

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

Senaste lydelse 1985: 10.

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.