SFS 1987:1201

871201.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:1201

om ändring i lagen (1960:418) om straff för

Utkom från trycket

varusmuggling;

den 29 december 1987

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 23 a § lagen (1960:418) om straff

för varusmuggling skall ha följande ly delse.

23 a

Åtal för varusmuggling eller försök därtill eller för brott som

avses i 5 § får väckas endast när det med hänsyn till brottets allvarliga art

eller i övrigt finns särskilda skäl till det, om gärningen kan föranleda
påföring av tulltillägg enligt 83 § tullagen (1987:1065) eller en sådan sär­
skild avgift som avses i 3 § lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela

föreskrifter om in- eller utförsel av varor.

Vad som sägs i första stycket gäller även talan om förverkande enligt 9 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell

(Finansdepartementet)

' Prop. 1987/88; 42, SkU 16. rskr. 97.

Senaste lydelse 1985:1093.

35^9

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.