SFS 1987:1067

871067.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:HWZOVB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:15px;font-family:QKUDIV+ArialMT;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:QKUDIV+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:24px;font-family:LZNOFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:HWZOVB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;line-height:23px;font-family:HWZOVB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;line-height:21px;font-family:QKUDIV+ArialMT;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:22px;font-family:HWZOVB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:21px;font-family:HWZOVB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:HWZOVB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:QKUDIV+ArialMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:HWZOVB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:HWZOVB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:21px;font-family:HWZOVB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:19px;font-family:HWZOVB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:19px;line-height:22px;font-family:HWZOVB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:864px;height:1262px;"> <img width="864" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:740px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft17">lEiijals <br/>� <br/>lilts fe ^ </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">Lag </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>om �ndring i lagen (1960:418) om straff f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:759px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>varusmuggling; </b></p> <p style="position:absolute;top:809px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft14">utfardad den 26 november 1987. </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS 1987:1067 </b></p> <p style="position:absolute;top:742px;left:636px;white-space:nowrap" class="ft14">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:635px;white-space:nowrap" class="ft14">den 8 december 1987 </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:2px;white-space:nowrap" class="ft11">soalt-fp </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:1px;white-space:nowrap" class="ft14">il,0 </p> <p style="position:absolute;top:1073px;left:1px;white-space:nowrap" class="ft14">(�rti ti' </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft11">fKJ </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft14">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1960:418) om straff </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft14">f�r varusmuggling, </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft18">dels att 4, 5 och 19 �� skall ha f�ljande lydelse, <br/>dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 8 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft14">4 </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft14">S�som varusmuggling skall oc ks� anses, om n�gon upps�tligen </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft14">1. f�rfogar �v er of�rtullat eller obeskattat gods, restitutionsgods eller </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft14">inf�rsel- eller utf�rsel f�rbud underkastat gods, som i ve derb�rlig ordning </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft19">anm�lts hos tullmyndighet, och d�rigenom f�ranleder att tull, annan skatt <br/>eller avgift undandras staten eller att godset i strid mot inf�rself�rbud </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft14">kommer ut i den fria r�relsen eller att utf�rsel sker i strid mot utf �rself�r�</p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft14">bud, </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft14">' Prop. 1986/87: 166, SkU 1 987/88: 3, rskr. 11. </p> <p style="position:absolute;top:1159px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft14">^Senaste lydelse 1973:672. </p> <p style="position:absolute;top:1139px;left:750px;white-space:nowrap" class="ft14">2661 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:864px;height:1262px;"> <img width="864" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:64px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1987:1067 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft21">2662 </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft20">2. f�rfogar �ver inf�rt gods, f�r vilket �tnjutits tullfrihet eller tullned-</p> <p style="position:absolute;top:84px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft24">s�ttning under stadgad s�rskild f�ruts�ttning, i strid mot vad som f�rut�<br/>satts, </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft20">3. f�rfogar �ver gods, f�r vilket meddelats tillst�nd till inf�rsel eller </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft20">utf�rsel under stadgad s�rskild f�ruts�ttning, i strid mot vad som f�rut�</p> <p style="position:absolute;top:171px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft20">satts, </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft20">4. genom vilseledande f�rm�r tillst�ndsgivande myndighet att medge </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft24">inf�rsel eller utf�rsel av gods och d�rigenom f�ranleder att godset inf�rs <br/>eller utf�rs i strid mot f�rbud. </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft20">5 </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som av grov o aktsamhet f�r�var g�rning som avses i 1 eller 4 � </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24">d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r. I ringa fall skall dock inte <br/>d�mas till ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller �ven n�r n�gon, genom att l�mna oriktig uppgift i </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft25">tulldeklaration eller genom annat vilseledande i samband med tullbehand�<br/>ling av gods eller pr�v ning som avses i 4 � 4, av grov oaktsamhet f�ranle�</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft24">der fara f�r att tull, annan skatt eller avgift undandras staten eller f�r att <br/>gods inf�rs eller utf�rs i strid mot f�rbud. </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft20">8 a � Ansvar enligt 1 -5 �� f�r g�rning, som medf�rt att tull, annan skatt </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft25">eller avgift i nte har p�f�rts eller har p�f�rts med f�r l�gt belopp, intr�der <br/>inte f�r den som frivilligt vidtar �tg�rd som leder till att tull, annan skatt <br/>eller avgift kan p�f�ras med r�tt belopp. Detsamma g�ller i fr�ga om ansvar <br/>enligt 6 � f�r olovlig befattning med smuggelgods, f�r vilket tull, annan </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft20">skatt eller avgift inte har p�f�rts eller har p�f�rts med f�r l�gt belopp. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft20">Ansvar enligt 5 � f�r g�rning som medf�rt fara som d�r avses intr�der </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft20">inte f�r den som frivilligt undanr�jer faran. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft25">19 �&#34; F�rekommer mot n�gon, som antr�ffas vid gr�ns-eller kustort eller <br/>ankommer till plats, d�r f�rbindelse med utla ndet �ger rum, anledning att </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft20">han har p� sig gods, som enligt denna lag �r underkastat beslag, m� f�r </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft20">efters�kande av s�dant gods tulltj�nsteman f�retaga kroppsvisitation och </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft20">ytlig kroppsbesiktning � honom. Om vederb�rande chef f�r tull-, kust-</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft25">eller gr�nsbevakning finner sk�rpning av tullkontrollen � persontrafiken till <br/>eller fr�n utlandet med viss l�genhet eller f�r viss tidrymd � n�gon plats </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft20">oundg�ngligen n�dv�ndig, m� efter bevakningschefens f�rordnande </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft25">kroppsvisitation verkst�llas � envar, som med l�genheten eller under tid�<br/>rymden till platsen ankommer fr�n eller fr�n platsen avreser till utlandet. </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft20">S�dant f�rordnande skall of�rdr�jligen underst�llas generaltullstyrelsens </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft20">pr�vning men g�r likv�l gen ast i verkst�llighet. </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft20">Kroppsvisitation, som �r av mera v�sentlig omfattning, och ytlig kropps�</p> <p style="position:absolute;top:938px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft20">besiktning skall verkst�llas inomhus i avskilt rum eller i l� mpligt utrymme i </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft20">fartyg samt, om unders�kningsman eller den unders�kte beg�r det och det </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft24">kan ske utan st�rre omg�ng, i vittnens n�rvaro. Kroppsvisitation och ytlig <br/>kroppsbesiktning av kvinnor f�r inte verkst�llas eller bevittnas av annan �n <br/>kvinna, l�kare eller legitimerad sjuksk�terska. </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rande av protokoll och utf�rdande av bevis om f�retagen kroppsvisi�</p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft25">tation eller ytlig kroppsbesiktning erfordras ej med mindre den unders�kte <br/>beg�r det eller f�rem�l, som p�tr�ffas, tages i beslag. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft22">' Senaste lydelse 1973 :672. </p> <p style="position:absolute;top:1133px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft22">Senaste lydelse 198 5; 10. �ndringen inneb�r bl. a. att andra stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1221px;left:471px;white-space:nowrap" class="ft21">/ </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:864px;height:1262px;"> <img width="864" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:54px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelser om r�tt f�r tullmyndighet att unders�ka handresgods </p> <p style="position:absolute;top:54px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1987:1067 </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft30">samt resv�skor och liknande som medf�rs av resande finns �ven i tullagen </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft30">(1987:1065). </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i k raft den dag regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft30">KJELL-OLOF FELDT </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:354px;white-space:nowrap" class="ft32">Gunnar Skarell <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> </div>
background image

lEiijals

lilts fe ^

Lag

om �ndring i lagen (1960:418) om straff f�r

varusmuggling;

utfardad den 26 november 1987.

SFS 1987:1067

Utkom fr�n trycket

den 8 december 1987

soalt-fp

il,0

(�rti ti'

fKJ

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1960:418) om straff

f�r varusmuggling,

dels att 4, 5 och 19 �� skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 8 a �, av f�ljande lydelse.

4

S�som varusmuggling skall oc ks� anses, om n�gon upps�tligen

1. f�rfogar �v er of�rtullat eller obeskattat gods, restitutionsgods eller

inf�rsel- eller utf�rsel f�rbud underkastat gods, som i ve derb�rlig ordning

anm�lts hos tullmyndighet, och d�rigenom f�ranleder att tull, annan skatt
eller avgift undandras staten eller att godset i strid mot inf�rself�rbud

kommer ut i den fria r�relsen eller att utf�rsel sker i strid mot utf �rself�r�

bud,

' Prop. 1986/87: 166, SkU 1 987/88: 3, rskr. 11.

^Senaste lydelse 1973:672.

2661

background image

SFS 1987:1067

2662

2. f�rfogar �ver inf�rt gods, f�r vilket �tnjutits tullfrihet eller tullned-

s�ttning under stadgad s�rskild f�ruts�ttning, i strid mot vad som f�rut�
satts,

3. f�rfogar �ver gods, f�r vilket meddelats tillst�nd till inf�rsel eller

utf�rsel under stadgad s�rskild f�ruts�ttning, i strid mot vad som f�rut�

satts,

4. genom vilseledande f�rm�r tillst�ndsgivande myndighet att medge

inf�rsel eller utf�rsel av gods och d�rigenom f�ranleder att godset inf�rs
eller utf�rs i strid mot f�rbud.

5

Den som av grov o aktsamhet f�r�var g�rning som avses i 1 eller 4 �

d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r. I ringa fall skall dock inte
d�mas till ansvar.

F�rsta stycket g�ller �ven n�r n�gon, genom att l�mna oriktig uppgift i

tulldeklaration eller genom annat vilseledande i samband med tullbehand�
ling av gods eller pr�v ning som avses i 4 � 4, av grov oaktsamhet f�ranle�

der fara f�r att tull, annan skatt eller avgift undandras staten eller f�r att
gods inf�rs eller utf�rs i strid mot f�rbud.

8 a � Ansvar enligt 1 -5 �� f�r g�rning, som medf�rt att tull, annan skatt

eller avgift i nte har p�f�rts eller har p�f�rts med f�r l�gt belopp, intr�der
inte f�r den som frivilligt vidtar �tg�rd som leder till att tull, annan skatt
eller avgift kan p�f�ras med r�tt belopp. Detsamma g�ller i fr�ga om ansvar
enligt 6 � f�r olovlig befattning med smuggelgods, f�r vilket tull, annan

skatt eller avgift inte har p�f�rts eller har p�f�rts med f�r l�gt belopp.

Ansvar enligt 5 � f�r g�rning som medf�rt fara som d�r avses intr�der

inte f�r den som frivilligt undanr�jer faran.

19 �" F�rekommer mot n�gon, som antr�ffas vid gr�ns-eller kustort eller
ankommer till plats, d�r f�rbindelse med utla ndet �ger rum, anledning att

han har p� sig gods, som enligt denna lag �r underkastat beslag, m� f�r

efters�kande av s�dant gods tulltj�nsteman f�retaga kroppsvisitation och

ytlig kroppsbesiktning � honom. Om vederb�rande chef f�r tull-, kust-

eller gr�nsbevakning finner sk�rpning av tullkontrollen � persontrafiken till
eller fr�n utlandet med viss l�genhet eller f�r viss tidrymd � n�gon plats

oundg�ngligen n�dv�ndig, m� efter bevakningschefens f�rordnande

kroppsvisitation verkst�llas � envar, som med l�genheten eller under tid�
rymden till platsen ankommer fr�n eller fr�n platsen avreser till utlandet.

S�dant f�rordnande skall of�rdr�jligen underst�llas generaltullstyrelsens

pr�vning men g�r likv�l gen ast i verkst�llighet.

Kroppsvisitation, som �r av mera v�sentlig omfattning, och ytlig kropps�

besiktning skall verkst�llas inomhus i avskilt rum eller i l� mpligt utrymme i

fartyg samt, om unders�kningsman eller den unders�kte beg�r det och det

kan ske utan st�rre omg�ng, i vittnens n�rvaro. Kroppsvisitation och ytlig
kroppsbesiktning av kvinnor f�r inte verkst�llas eller bevittnas av annan �n
kvinna, l�kare eller legitimerad sjuksk�terska.

F�rande av protokoll och utf�rdande av bevis om f�retagen kroppsvisi�

tation eller ytlig kroppsbesiktning erfordras ej med mindre den unders�kte
beg�r det eller f�rem�l, som p�tr�ffas, tages i beslag.

' Senaste lydelse 1973 :672.

Senaste lydelse 198 5; 10. �ndringen inneb�r bl. a. att andra stycket upph�vs.

/

background image

Best�mmelser om r�tt f�r tullmyndighet att unders�ka handresgods

SFS 1987:1067

samt resv�skor och liknande som medf�rs av resande finns �ven i tullagen

(1987:1065).

Denna lag tr�der i k raft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.