SFS 1987:1067

871067.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

lEiijals
é
lilts fe ^

Lag

om ändring i lagen (1960:418) om straff för

varusmuggling;

utfardad den 26 november 1987.

SFS 1987:1067

Utkom från trycket

den 8 december 1987

soalt-fp

il,0

(örti ti'

fKJ

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1960:418) om straff

för varusmuggling,

dels att 4, 5 och 19 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

4

Såsom varusmuggling skall oc kså anses, om någon uppsåtligen

1. förfogar öv er oförtullat eller obeskattat gods, restitutionsgods eller

införsel- eller utförsel förbud underkastat gods, som i ve derbörlig ordning

anmälts hos tullmyndighet, och därigenom föranleder att tull, annan skatt
eller avgift undandras staten eller att godset i strid mot införselförbud

kommer ut i den fria rörelsen eller att utförsel sker i strid mot utf örselför­

bud,

' Prop. 1986/87: 166, SkU 1 987/88: 3, rskr. 11.

^Senaste lydelse 1973:672.

2661

¬

background image

SFS 1987:1067

2662

2. förfogar över infört gods, för vilket åtnjutits tullfrihet eller tullned-

sättning under stadgad särskild förutsättning, i strid mot vad som förut­
satts,

3. förfogar över gods, för vilket meddelats tillstånd till införsel eller

utförsel under stadgad särskild förutsättning, i strid mot vad som förut­

satts,

4. genom vilseledande förmår tillståndsgivande myndighet att medge

införsel eller utförsel av gods och därigenom föranleder att godset införs
eller utförs i strid mot förbud.

5

Den som av grov o aktsamhet förövar gärning som avses i 1 eller 4 §

döms till böter eller fängelse i högst två år. I ringa fall skall dock inte
dömas till ansvar.

Första stycket gäller även när någon, genom att lämna oriktig uppgift i

tulldeklaration eller genom annat vilseledande i samband med tullbehand­
ling av gods eller pröv ning som avses i 4 § 4, av grov oaktsamhet föranle­

der fara för att tull, annan skatt eller avgift undandras staten eller för att
gods införs eller utförs i strid mot förbud.

8 a § Ansvar enligt 1 -5 §§ för gärning, som medfört att tull, annan skatt

eller avgift i nte har påförts eller har påförts med för lågt belopp, inträder
inte för den som frivilligt vidtar åtgärd som leder till att tull, annan skatt
eller avgift kan påföras med rätt belopp. Detsamma gäller i fråga om ansvar
enligt 6 § för olovlig befattning med smuggelgods, för vilket tull, annan

skatt eller avgift inte har påförts eller har påförts med för lågt belopp.

Ansvar enligt 5 § för gärning som medfört fara som där avses inträder

inte för den som frivilligt undanröjer faran.

19 §" Förekommer mot någon, som anträffas vid gräns-eller kustort eller
ankommer till plats, där förbindelse med utla ndet äger rum, anledning att

han har på sig gods, som enligt denna lag är underkastat beslag, må för

eftersökande av sådant gods tulltjänsteman företaga kroppsvisitation och

ytlig kroppsbesiktning å honom. Om vederbörande chef för tull-, kust-

eller gränsbevakning finner skärpning av tullkontrollen å persontrafiken till
eller från utlandet med viss lägenhet eller för viss tidrymd å någon plats

oundgängligen nödvändig, må efter bevakningschefens förordnande

kroppsvisitation verkställas å envar, som med lägenheten eller under tid­
rymden till platsen ankommer från eller från platsen avreser till utlandet.

Sådant förordnande skall ofördröjligen underställas generaltullstyrelsens

prövning men går likväl gen ast i verkställighet.

Kroppsvisitation, som är av mera väsentlig omfattning, och ytlig kropps­

besiktning skall verkställas inomhus i avskilt rum eller i lä mpligt utrymme i

fartyg samt, om undersökningsman eller den undersökte begär det och det

kan ske utan större omgång, i vittnens närvaro. Kroppsvisitation och ytlig
kroppsbesiktning av kvinnor får inte verkställas eller bevittnas av annan än
kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska.

Förande av protokoll och utfärdande av bevis om företagen kroppsvisi­

tation eller ytlig kroppsbesiktning erfordras ej med mindre den undersökte
begär det eller föremål, som påträffas, tages i beslag.

' Senaste lydelse 1973 :672.

Senaste lydelse 198 5; 10. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

/

¬

background image

Bestämmelser om rätt för tullmyndighet att undersöka handresgods

SFS 1987:1067

samt resväskor och liknande som medförs av resande finns även i tullagen

(1987:1065).

Denna lag träder i k raft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.