SFS 1990:139

900139.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:139 Lag

Utkom från trycket

0111 ändring I lagen (1960:418) om straff för

den 2 maj 1990

varusmuggllng;

utfärdad den 19 april 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att I och 5 §§ lagen (1960:418) om

straff för varusmuggling skall ha följande lydelse.

180

1

Den som utan att ge de t tillkänna hos vederbörlig myndighet till

riket inför eller från riket utför gods, för vilket tull, annan skatt eller avgift

' Prop. 1989/90; 40. SkU19, rskr. 188 .

' Senaste lydelse 1985:10.

¬

background image

skall erläggas till stats verket eller som en ligt stadgand e i lag eller författ-

SFS 1990; 139

ning inte får införas eller utföras, döms, om gärningen sker uppsåtligen, för

varusmuggling till böter eller fängelse i högst två år. Gäller gärningen
narkotika som avs es i 8 § nar kotikastrafflagen (1968 :64) skall dömas till

fängelse i högst tre år.

Första stycket gäller även, när någo n genom att lämn a oriktig uppgift i

tulldeklaration eller genom annat vilseledande i samband med tullbehand­
ling av gods uppsåtligen föranleder, att tull. annan skatt eller avgift undan-
dras staten eller att go ds införs eller utförs i strid mot förbud. Detsamma

gäller när någon genom att ändra i pr ogram eller upptagning eller på annat
sätt olov ligen påverkar resu ltatet av en automati sk informationsbehand­

ling.

5

Den som av grov oaktsamhet förövar gärning som avses i I e ller 4 §

döms till böter eller fängelse i högst två år. I ringa fall skall dock inte
dömas till ansvar.

Första stycket gäller även när någon , genom att lämna or iktig uppgift i

tulldeklaration eller genom annat vilseledande i samband med tullbehand­

ling av gods eller prövning som avses i 4 § 4, av grov oaktsamhet föranle­
der fara för att tull, annan skatt elle r avgift undandras st aten eller för att
gods införs eller utförs i strid mot förbud. Detsamma gälle r när någon

genom att ändra i program eller up ptagning eller på annat sätt olovligen

påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling.

Denna lag träder i kr aft den I juni 19 90.

På regeringens vägnar

ALLAN LARSSON

Lennart Hamberg

(Finansdepartementet)

' Senaste lydelse 1987; 1067.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.