SFS 1991:280

910280.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:280

om ändring i lag en (1960:418) om straflF för

utkom från trycket

varusmuggling;

den 22 maj 1991

utfärdad den 25 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 och 7 §§ lagen (1960 :418) om

straff för varusmuggling skall ha följande lydelse.

2

�r varusmuggling som avses i 1 § första stycket med hänsyn till

godsets värde och övriga oms tändigheter vid brottet att anse som ringa,

döms till penningböter. Gäller gärningen narkotika döms till böter eller
fängelse i högs t sex månader.

7 § Påträffas gods undandolt i fartyg, luftfartyg eller tåg på plats, som

inte ä r upplåten till medföljande resandes personliga begagnande, och

framgår av omständigheterna, att varusmuggling, som inte är att anse som

ringa, ä r tillämnad eller har ägt rum, döms befälhavaren för bristande
tillsyn �ver trans portmedel till böter, om han inte bör dömas till a nsvar

enligt annan bestämmelse i denna lag. Har befälhavaren gjort vad på

honom skäligen ankommit för att förhindra varusmuggling, skall han vara

fri från ansvar. Vad nu sagts om befälhavare skall, där tillsynen över

transportmedlet i det avseende, varom här är fråga, genom skriftlig in­

struktion eller på annat dylikt sätt anförtrotts annan person av befälsgrad,

i stället gälla denne.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

'Prop. 1990/91:68, JuU 10, rskr. 155.

' Senaste lydelse 1985; 10.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.