SFS 1980:1138

801138.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

§]Fgl»;1138

öm äedriEig B fiagem (19(50:418) om slraff for

utkom från trycket

varesmugglmg;

den 29 januari 1981

utfärdad den 23 december 1980.

Enligt riksdagen beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1960:418) om straff för

varusmuggling skall ha nedan angivna lydelse.

2

Är varusmuggling som avses i 1 § första stycket med hänsyn till

godsets värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa,
döms till böt er, högst ettusen kronor.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

STAFFAN BURENSTAM LINDER

Sven Norberg

(Handelsdepartementet)

' Prop. 1980/81:38, JuU 15, rskr 115.

2 Senaste lydelse 1973:672 Gfr 1973:1016).

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.