SFS 1968:65

680065.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 65

La g

aogåenae ändraJ lydelse av 3 och 8 §§ lagen den 30 juni 1960 (nr 418)

om straff för varusmuggling;

given Stockholms slott den 8 mar s 1968.

Vendes

5�� a

^ ^ ^ ^

Sveriges, Götes och

gott förordna, att 3%ch 8 SS

n ^

riksdagen^, funnit

^⬢naggling^ skall erhålla änlLd'i;Se?se%i sihneda" ^ngeT""

�r

^ §

år eller, om smuggfiniln'^^^^^

hörnas till fängelse i högst tvil

ningen den 14 december inro V

^ ^ § narkotikaforord-

högst fyra är.

^04), till fängelse, lägst sex månader ocli

__Vid^ömande

farlig ^ri.

;; Prop. 1968:7; 2LU 1-Rskr 81

Senaste lydelse av 3 oeh 8 §§ se 1961: 215.

öen

¬

background image

1968 ⬢ Nr 65 och 66

379

S §.

För försök lill varusmuggling domes till ansvar enligt 23 kap. brottsbal-

j.pn Dclsamnia gäller förberedelse eller stämpling till sådan smuggling av

,,rkoUka som ej är ringa.

'Hava flera medverkat till annan i denna lag straffbelagd gärning än varu-

sniiiggling som är ringa, gälla bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1968.

Det alla som vederbör hava sig b�rsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava

detta med egen hand nnderslerivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låt it.

Stockholms slott den 8 mars 1968.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.