SFS 1969:588

690588.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

1969 • Nr 588—595

0>l"mHnIiTck«deo8aeo.l969

Nr 588

Lag

om ändring i rättegångsbalken;

gtvcix Stockholms slott den. 14 novemhep 2569,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riksdagen^ funnit

gott föror dna, att 22 kap. 2 och 7 §§, 23 kap. 3, 7, 18 och 24 §§ samt 45

kap. 4—6 §§ rättegångsbalken skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan

anges.

22 KAP.

2 §.

Grundas enskilt

det grundas,

Fmner undersökningsledaren

målsäganden därom.

Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning, när anspråket

övertagits av annan.

7 §.

Fores talan om enskilt anspråk i anledning av brott i samhand med åtalet

och fianes, att den åtalade gärningen icke är straffbar, må talan dock prö­

vas i målet.

23 KAP.

t.-

.

.

2 S-''

v orundersökningen inledes

särskilda skäl,

^klagaren äge,

imdersokningens hedrivande.

Då förundersökningen

tillåter det.

Innan förundersökning hunnit inledas, må polisman hålla förhör och vid-

3ga annan åtgärd i syfte att utreda brottet, om åtgärden icke kan uppsklu-

'as utan olägenhet,

J

7 §.8

..^/^^^^åter den som kallats till förhör utan giltig orsak att hörsamma

förh"

och överstiger ej våglängden mellan den plats, som utsatts för

bostad eller vid kallelsens mottagande

Ppehöll sig, femtio kilometer, må han hämtas till förhoret,

g f^/oregående kallelse må den som uppehåller sig,inom en våglängd

hör^ lölometer från den plats, där förhör skall hållas, hämtas till för-

undersökningen avser brott, varå fängelse kan följa, och det skä-

I

lydelse 1957:38.

lydelse 1964:166.

• . «

^^moo. Svensk författningssamling 1969, Nr 588^05

¬

background image

^339

588

j.^cn Kiin bcfar.is, all haa ej skulie hörsamma kallelse eUer i anledni.^

kallelse skulle genom undanröjande av bevis eller pä annat satt försy^
redningen

AI- (len

för forhoiet.

18 §.

Dä furmidcrsöknmgen fortskridit sä långt, att någon skäligen misstätilf

for brottet, skall han, dä lian höres, underrättas om misstanken.

det kan ske utan men för utredningen, äger han och hans försvarare tT

känncdöin om yad nd un dersökningen förekommit, angiva den ut^e(ln^"!

de anse Önskiärd oeli e ljest anföra Mid d e akta nödigt. Underrättelse här"^

skall lämnas eller sändas till den misstänkte och hans försvarare, ^at\d

skäligt räclrum .skall beredas dem. Ej mä åtal beslutas, innan detta skett

Begär den

darfor angivas.

24 g.

Xarniare foreskrifter om nndersokningsledares verksamhet, om under

ratlcEc enligt 18 § första stycket tredje punkten samt om protokoll och an­

teckningar Md förundersökning meddelas av Konungen.

45 KAP.

I sl.tmningsarisokan

eljest anfores.

Vill å klagaren i samhand med åtalets väckande enligt 22 kap. 2 S \ äcka

tdan om enskilt anspråk, skall han i ansökan uppgiva anspråket och deom-

s jndighelcr, y.ara det grundas, samt de bevis, som åberopas, och vad h an

Mil Sivrka med varje särskilt bevis

Ar den

(kj angivas

Ansökan skall — — — av åkl agaren

åkickt åtal

det lämpligt.

^

möt den tillfim.?,

må ock, sedan åtal väckts, utan stämning

ratten med 1,

miskilt anspråk pä grund av brottet, om

läninlnu Nfnii utredningen och andra omständigheter finner det

O

C|ifr

f" ^mligt 2 § första eller andra stvmkef \ae.k.a åtal for brott

dkr

s ulv" !"

andra stycket vacka åtal for

som överl-mp" r,,'] ' p

eller vill åklagaren, målsaganden eller den.

talan om enskilt

anspråk, enligt sistnämnda paragraf vack3

l'.q<^n Den i iiualade sUiV

"lunlligen infor ratten eller ock s krift-

^äckt. då den föamstälTdesTnfä^rallL?"'''''"

Det all l'!o

^isso h a^a åTdetH^^mp"^

horsamhgen att efterratta. Till yttermera

bekraft x låt it,

'

underskrivit och med Väi't kungk sigil'

Stockholms slott denU november 1969.

\l,n II

,

Under Hans Maj :ts

« ernädigste Konungs och Heires frånvaro:

(lut,

BERTIL

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.