SFS 1969:34

690034.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

• r-

••

.H?

94

1969 • Nr 34

Nr 34

Lag

om ändring i lagen den 30 juni I960 (nr 418) om straff för varusmuggling;

given Slockliolms slott d en 7 mcws 1969.

Ve

V i GUSTAF ADOLF, med Guds näde, Sveriges, Götes och

endes Konung, göra v et e r Ii g t: alt Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 1 och 3 §§ lagen den 30 juni 1960 om straff för varusmugg-

Iing2 skall erhålla ändrad tydelse på sätt nedan anges.

1 §.

Den som ulan att giva det tillkänna hos vederbörlig myndighet till riket

inför eller från riket utför gods, för vilket tull eller annan allmän avgift

skall erläggas till statsverket eller som enligt stadgande i lag eller författ­

ning ej må införas eller utföras, dömes, om gärningen sker uppsåtligen,

för varusmuggling till dagsböter, lägst tio, eller fängelse i högst ett år. Gäl­

ler gärningen narkotika som avses i 1 § narkolikaförordningen den 14 de­

cember 1962 (nr 704) må dömas till fängelse i högst två år.

Första stycket gäller även, när någon medelst vilseledande i samhand

med tullbehandling av gods uppsåtligen föranleder, att tull eller annan all­

män avgift undandrages statsverket eller att gods införes eller utföres i

strid mot förbud.

3 §.

Är varusmuggling att anse som grov, skall dömas till fängelse i högst tvä

år eller, om smugglingen gällt narkotika, till fängelse, lägst ett och högst

sex år.

Vid bedömande

— farlig art.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1969.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen alt efterrätta. Till yttermera

Msso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt krmgl. sigill

helu-afta låtit.

Stockholms slott den 7 mars 1969.

GUSTAF ADOLF

(Finansdepartementet)

(L. s.)

G. E. STRÄNG

' Prop. 19G9:13; 2LU 7; RskrS3.

* Senaste lydelse av 3 § se 19C8: 65.

; :Ä.-OV f

:

'•Vci.'i

T

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.