SFS 1964:215

640215.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1964 ' Nr 215 och 216

^gg

Nr 215

Lag

angående ändrad lydelse av 3 och 3 §§ lagen den 30 juni I960 (nr 418)

om straff for varusmug^Uhag;

given Siockholms slott den 20 mars 1964 .

V i GUSTAF AD OLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes K o n u n g , g o r a v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^ fmmit

gott föror dna, att 3 och 8 §§ lagen den 30 juni 1960 om straff för varusmuga-

ling skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

3 §.

�r varusmuggling att anse som grov, skall dömas till fängelse i högst

två år,

-

Vid bedöma nde

farlig art.

8§.

Lika med

försök därtill.

Hava flera medverkat till gärning, som enligt denna lag är belagd med

svårare straff än böter, högst trehundra kronor, skall gälla vad i 23 kap.

brottsbalken ä r stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1965,

Det a lla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

^Isso hava Vi detta med egen hand u^de^skri^^t och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockiiolms slott den 20 mars 1964.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STRANG

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.