SFS 1963:228

630228.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 228

Lag

angående ändrad lydelse av 23 § lagen den 30 juni i960 (nt 418)

om straff för varusmuggling;

given Siockholms sMt dm 31 maj im. ,

Vi GUSTAF ADOLF, med ^" d s näde S

e n d. e s K o n. ri n g, g ö r a v e t c r 11 ^

^

straff för varusmuggling

gott forordna, att 23 § lagen den 30 jum 1960 om siran

skall erhålla ändrad Ivdelse på sätt nedan angi\cs.

23

^

Är beslagtagen— — —egendomens avytlrm»-^^^^

förverkade enligt

Då beslag lagts å rusdrycker,

den^'o maj 1958 om förvcrkan-

enna lag. skola bestämmelserna i 2

yrande 'tillämpmug.

öe a v alkobolbaltiga drycker m. m. aga moib\a

^

1 t I

1

nrli slvflll

tiUsmptiiniJ

Denna lag träder i kraft den 1 "'^^°!^^l'f.tj.ädando,

heslag, som består vid lagens ikrafttrartanae,

' frnp. 19 03: fi2; BcvU 11 ; Tl skr ni-l.

t ..

i

, c •

••; - i: .

iv"

. Ir

kr.

I'.

¬

background image

o >

1<)G3 . Xr 228 o^ai 229

.-i

]9bo * ^Nr 228 Oc^li

•t I i

8>-

Ucl alla ^oin votlcjJinr Iiava -si.t;- li örsamli^eii alt cfterrätta T'Ji

'

hava ^'i dcfla med e-eii hand undeiskrivit och med V-wt i

jHdmiifla lalit.

.

idocidiolms ^loU den til maj 29(58.

- ^

Ujaier Hans 2^r!n:l<;

. % ?

'hralla latlt.

idocidiolms sloU den 81 maj

Ujaier Hans Maj ds

:Miii ailernjulii^sle Konungs ocfi Ilcrj-es frånvaro.

BERTIL

( L. S.)

••i

'i

(Finansdeparicmcntcl)

STRÄKG

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.