SFS 2016:275 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2000:1225) om straff för smuggling / SFS 2016:275 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
160275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GKJBPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GKJBPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GKJBPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GKJBPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:GKJBPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:GKJBPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:GKJBPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GKJBPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GKJBPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GKJBPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:GKJBPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:GKJBPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:GKJBPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:GKJBPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:GKJBPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:GKJBPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GKJBPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:GKJBPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:GKJBPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:GKJBPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GKJBPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:GKJBPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:1225) om straff f�r <br/>smuggling;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 mars 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 13, 8 och 31 �� lagen (2000:1225)</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om straff f�r smuggling ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag inneh�ller best�mmelser om ansvar m.m. f�r g�rningar som</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">r�r inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor. Har det i lag eller annan f�r-<br/>fattning f�reskrivits straff f�r den som bryter mot ett f�rbud mot eller villkor<br/>f�r att f�ra in eller ut en vara, g�ller i st�llet best�mmelserna i den f�rfatt-<br/>ningen om inget annat �r f�reskrivet.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I 1922, 25 a27 och 32 �� finns s�rskilda best�mmelser om befogenheter</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">f�r att f�rhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som r�r<br/>inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor, enligt n�gon av de f�rfattningar<br/>som n�mns i tredje stycket. Befogenheterna g�ller �ven vid s�dana brott enligt<br/>narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 � tredje stycket samt vid s�-<br/>dana terroristbrott som avses i 3 � 18 j�mf�rd med 2 � lagen (2003:148) om<br/>straff f�r terroristbrott. Befogenheten enligt 32 � att v�cka �tal eller besluta<br/>om f�rverkande g�ller dock inte vid brott enligt narkotikastrafflagen eller<br/>lagen om straff f�r terroristbrott.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">De f�rfattningar som avses i andra stycket �r lagen (1996:701) om Tullver-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">kets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land inom Europeiska uni-<br/>onen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alko-<br/>holvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen (2000:1064) om kontroll av<br/>produkter med dubbla anv�ndningsomr�den och av tekniskt bist�nd, tullagen<br/>(2016:253) samt lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan<br/>anv�ndas till d�dsstraff eller tortyr, m.m.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 1922, 25 a och 26 �� samt 27 � f�rsta och tredje styck-</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ena, n�r det g�ller kroppsvisitation, och best�mmelserna i 32 � g�ller ocks�<br/>vid brott som avses i 24 �� skattebrottslagen (1971:69), om brottet r�r<br/>underl�tenhet att l�mna deklaration enligt 26 kap. 8 � 2 eller 37 � skattef�rfa-<br/>randelagen (2011:1244).</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpning av denna lag ska en vara anses ha f�rts in till eller ut</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fr�n landet n�r den har f�rts �ver gr�nsen f�r svenskt territorium.</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag f�rst�s med</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2014:1500.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:275</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 31 mars 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:275</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. narkotika: s�dana varor som anges i 8 � narkotikastrafflagen (1968:64),</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">och</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. tullbehandling: vad som f�reskrivs i tullagstiftningen om att en vara ska</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">l�ggas upp p� en anl�ggning f�r tillf�llig lagring, h�nf�ras till ett tullf�r-<br/>farande eller �terexporteras eller �tg�rder enligt 3 </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:513px;white-space:nowrap" class="ft20">kap. 1 � tullagen</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">(2016:253), d� varan f�rs in till eller ut fr�n landet.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:171px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som, i samband med inf�rsel till landet av en vara som omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ett s�rskilt f�reskrivet f�rbud mot eller villkor f�r inf�rsel, upps�tligen bryter<br/>mot f�rbudet eller villkoret genom att underl�ta att anm�la varan till tullbe-<br/>handling, d�ms f�r smuggling till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad som f�reskrivs i f�rsta stycket g�ller ocks� den som, i samband med</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">att en s�dan vara f�rs in till landet, upps�tligen l�mnar oriktig uppgift vid tull-<br/>behandling eller underl�ter att l�mna f�reskriven uppgift vid tullbehandling<br/>och d�rigenom ger upphov till fara f�r att inf�rseln fullf�ljs i strid med f�rbu-<br/>det eller villkoret.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">F�r smuggling d�ms ocks� den som upps�tligen<br/>1. fr�n landet f�r ut en vara i strid med ett s�rskilt f�reskrivet f�rbud mot</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">eller villkor f�r utf�rsel eller efter utf�rseln f�rfogar �ver varan i strid med<br/>f�rbudet eller villkoret,</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. under p�g�ende tullbehandling f�rfogar �ver en vara som omfattas av ett</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">s�rskilt f�reskrivet f�rbud mot eller villkor f�r inf�rsel och d�rigenom f�ran-<br/>leder att inf�rseln fullf�ljs i strid med f�rbudet eller villkoret,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. till landet f�r in eller fr�n landet f�r ut en vara med st�d av ett tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">som f�ranletts av att n�gon l�mnat oriktig uppgift eller underl�tit att l�mna<br/>f�reskriven uppgift till en tillst�ndsmyndighet eller f�rfar p� ett s�dant s�tt<br/>hos en tillst�ndsmyndighet och d�rigenom f�ranleder att tillst�nd meddelas<br/>och att varan f�rs in till eller ut fr�n landet med st�d av tillst�ndet, eller</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. f�rfogar �ver en vara i strid med villkor som uppst�llts f�r eller i sam-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">band med varans inf�rsel eller utf�rsel.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I det fall best�mmelserna om tullbehandling inte �r till�mpliga vid inf�rsel</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">fr�n eller utf�rsel till ett annat EU-land, g�ller vad som anges i f�rsta och<br/>andra styckena ang�ende tullbehandling i st�llet f�rfarande enligt lagen<br/>(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat<br/>land inom Europeiska unionen.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:675px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som, i samband med att en vara f�rs in till landet, upps�tligen</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">underl�ter att anm�la varan till tullbehandling, l�mnar oriktig uppgift vid tull-<br/>behandling eller underl�ter att l�mna f�reskriven uppgift vid tullbehandling<br/>och d�rigenom ger upphov till fara f�r att tull, annan skatt eller avgift<br/>undandras det allm�nna, d�ms f�r tullbrott till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv�<br/>�r.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r tullbrott d�ms ocks� den som upps�tligen ger upphov till fara f�r att</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">tull, annan skatt eller avgift undandras det allm�nna eller felaktigt tillgodor�k-<br/>nas eller �terbetalas till honom sj�lv eller annan genom att </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. i samband med att en vara f�rs ut fr�n landet, f�rfara s� som anges i f�r-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">sta stycket eller, efter utf�rseln, f�rfoga �ver varan i strid med vad som f�rut-<br/>satts vid den tullbehandling som skett med anledning av utf�rseln,</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2004:123.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2010:109. �ndringen inneb�r att tredje och fj�rde styckena tas bort.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2016:275</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. under p�g�ende tullbehandling f�rfoga �ver en inf�rd vara i strid med</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">vad som g�ller f�r denna tullbehandling, eller</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. bryta mot villkor som vid tullbehandling f�r �verg�ng till fri oms�ttning</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">har uppst�llts f�r befrielse fr�n eller neds�ttning av skatten eller avgiften.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna best�mmelse �r till�mplig endast i fr�ga om s�dana tullar, andra</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">skatter och avgifter som Tullverket ska besluta.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Kan brott som avses i</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. 3 eller 4 � eller f�rs�k till s�dant brott eller 7 � f�ranleda att en s�dan av-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">gift som avses i 3 � lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela f�re-<br/>skrifter om in- eller utf�rsel av varor p�f�rs, eller</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. 8 eller 9 � eller f�rs�k till s�dant brott eller 11 � f�ranleda att tulltill�gg</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">enligt 5 kap. 510 �� tullagen (2016:253) p�f�rs</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">f�r �tal f�r brottet v�ckas endast om det �r p�kallat av s�rskilda sk�l.<br/>Vad som s�gs i f�rsta stycket g�ller �ven talan om f�rverkande enligt 16 �.</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2016.</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft33">Lena Gustafson<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:1225) om straff f�r
smuggling;

utf�rdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 13, 8 och 31 �� lagen (2000:1225)

om straff f�r smuggling ska ha f�ljande lydelse.

1 �

2

Denna lag inneh�ller best�mmelser om ansvar m.m. f�r g�rningar som

r�r inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor. Har det i lag eller annan f�r-
fattning f�reskrivits straff f�r den som bryter mot ett f�rbud mot eller villkor
f�r att f�ra in eller ut en vara, g�ller i st�llet best�mmelserna i den f�rfatt-
ningen om inget annat �r f�reskrivet.

I 1922, 25 a27 och 32 �� finns s�rskilda best�mmelser om befogenheter

f�r att f�rhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som r�r
inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor, enligt n�gon av de f�rfattningar
som n�mns i tredje stycket. Befogenheterna g�ller �ven vid s�dana brott enligt
narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 � tredje stycket samt vid s�-
dana terroristbrott som avses i 3 � 18 j�mf�rd med 2 � lagen (2003:148) om
straff f�r terroristbrott. Befogenheten enligt 32 � att v�cka �tal eller besluta
om f�rverkande g�ller dock inte vid brott enligt narkotikastrafflagen eller
lagen om straff f�r terroristbrott.

De f�rfattningar som avses i andra stycket �r lagen (1996:701) om Tullver-

kets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land inom Europeiska uni-
onen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alko-
holvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen (2000:1064) om kontroll av
produkter med dubbla anv�ndningsomr�den och av tekniskt bist�nd, tullagen
(2016:253) samt lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan
anv�ndas till d�dsstraff eller tortyr, m.m.

Best�mmelserna i 1922, 25 a och 26 �� samt 27 � f�rsta och tredje styck-

ena, n�r det g�ller kroppsvisitation, och best�mmelserna i 32 � g�ller ocks�
vid brott som avses i 24 �� skattebrottslagen (1971:69), om brottet r�r
underl�tenhet att l�mna deklaration enligt 26 kap. 8 � 2 eller 37 � skattef�rfa-
randelagen (2011:1244).

2 �

Vid till�mpning av denna lag ska en vara anses ha f�rts in till eller ut

fr�n landet n�r den har f�rts �ver gr�nsen f�r svenskt territorium.

I denna lag f�rst�s med

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2014:1500.

SFS 2016:275

Utkom fr�n trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:275

1. narkotika: s�dana varor som anges i 8 � narkotikastrafflagen (1968:64),

och

2. tullbehandling: vad som f�reskrivs i tullagstiftningen om att en vara ska

l�ggas upp p� en anl�ggning f�r tillf�llig lagring, h�nf�ras till ett tullf�r-
farande eller �terexporteras eller �tg�rder enligt 3

kap. 1 � tullagen

(2016:253), d� varan f�rs in till eller ut fr�n landet.

3 �

3

Den som, i samband med inf�rsel till landet av en vara som omfattas av

ett s�rskilt f�reskrivet f�rbud mot eller villkor f�r inf�rsel, upps�tligen bryter
mot f�rbudet eller villkoret genom att underl�ta att anm�la varan till tullbe-
handling, d�ms f�r smuggling till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r.

Vad som f�reskrivs i f�rsta stycket g�ller ocks� den som, i samband med

att en s�dan vara f�rs in till landet, upps�tligen l�mnar oriktig uppgift vid tull-
behandling eller underl�ter att l�mna f�reskriven uppgift vid tullbehandling
och d�rigenom ger upphov till fara f�r att inf�rseln fullf�ljs i strid med f�rbu-
det eller villkoret.

F�r smuggling d�ms ocks� den som upps�tligen
1. fr�n landet f�r ut en vara i strid med ett s�rskilt f�reskrivet f�rbud mot

eller villkor f�r utf�rsel eller efter utf�rseln f�rfogar �ver varan i strid med
f�rbudet eller villkoret,

2. under p�g�ende tullbehandling f�rfogar �ver en vara som omfattas av ett

s�rskilt f�reskrivet f�rbud mot eller villkor f�r inf�rsel och d�rigenom f�ran-
leder att inf�rseln fullf�ljs i strid med f�rbudet eller villkoret,

3. till landet f�r in eller fr�n landet f�r ut en vara med st�d av ett tillst�nd

som f�ranletts av att n�gon l�mnat oriktig uppgift eller underl�tit att l�mna
f�reskriven uppgift till en tillst�ndsmyndighet eller f�rfar p� ett s�dant s�tt
hos en tillst�ndsmyndighet och d�rigenom f�ranleder att tillst�nd meddelas
och att varan f�rs in till eller ut fr�n landet med st�d av tillst�ndet, eller

4. f�rfogar �ver en vara i strid med villkor som uppst�llts f�r eller i sam-

band med varans inf�rsel eller utf�rsel.

I det fall best�mmelserna om tullbehandling inte �r till�mpliga vid inf�rsel

fr�n eller utf�rsel till ett annat EU-land, g�ller vad som anges i f�rsta och
andra styckena ang�ende tullbehandling i st�llet f�rfarande enligt lagen
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat
land inom Europeiska unionen.

8 �

4

Den som, i samband med att en vara f�rs in till landet, upps�tligen

underl�ter att anm�la varan till tullbehandling, l�mnar oriktig uppgift vid tull-
behandling eller underl�ter att l�mna f�reskriven uppgift vid tullbehandling
och d�rigenom ger upphov till fara f�r att tull, annan skatt eller avgift
undandras det allm�nna, d�ms f�r tullbrott till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv�
�r.

F�r tullbrott d�ms ocks� den som upps�tligen ger upphov till fara f�r att

tull, annan skatt eller avgift undandras det allm�nna eller felaktigt tillgodor�k-
nas eller �terbetalas till honom sj�lv eller annan genom att

1. i samband med att en vara f�rs ut fr�n landet, f�rfara s� som anges i f�r-

sta stycket eller, efter utf�rseln, f�rfoga �ver varan i strid med vad som f�rut-
satts vid den tullbehandling som skett med anledning av utf�rseln,

3 Senaste lydelse 2004:123.

4 Senaste lydelse 2010:109. �ndringen inneb�r att tredje och fj�rde styckena tas bort.

background image

3

SFS 2016:275

2. under p�g�ende tullbehandling f�rfoga �ver en inf�rd vara i strid med

vad som g�ller f�r denna tullbehandling, eller

3. bryta mot villkor som vid tullbehandling f�r �verg�ng till fri oms�ttning

har uppst�llts f�r befrielse fr�n eller neds�ttning av skatten eller avgiften.

Denna best�mmelse �r till�mplig endast i fr�ga om s�dana tullar, andra

skatter och avgifter som Tullverket ska besluta.

31 �

Kan brott som avses i

1. 3 eller 4 � eller f�rs�k till s�dant brott eller 7 � f�ranleda att en s�dan av-

gift som avses i 3 � lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela f�re-
skrifter om in- eller utf�rsel av varor p�f�rs, eller

2. 8 eller 9 � eller f�rs�k till s�dant brott eller 11 � f�ranleda att tulltill�gg

enligt 5 kap. 510 �� tullagen (2016:253) p�f�rs

f�r �tal f�r brottet v�ckas endast om det �r p�kallat av s�rskilda sk�l.
Vad som s�gs i f�rsta stycket g�ller �ven talan om f�rverkande enligt 16 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2016.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.