SFS 1957:38

570038.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1957 ⬢ Nr 38 och 39

Utkom från trycket den 11 mars 1957

* ,

,

lit I I om ändrad lydelse av 23 kap. 3 och 2� § § rättegångshalken;

given Stockholms slott den 1 mors 1957.

- ⬢

vVi 'GtJSTAF �&DOhF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

P

e'h d é s Ko nUii g,' g ö t* a v é te r 1 i gt: att Vi, med riksdagéni, funnit

gott förördnä, att 23 kap. 3 Och 20 §§ rätlégångsbalken skola erhålla ändrad

lydelse på sätt nedan angives.

',' i I)' .

⬢ t '

'i

II'

23' -KAP ⬢

' ⬢

I

'3 §. "

Forundersökningen inledes av polismyndighet eller åklagaren. Har den

inletts av polismyndighet och är saken ej av enkel beskaffenhet, skall led­

ningen övertagas av åklagaren, så^ snart någön skäligen kan misstänkas för

brottet. �&klagaren skall Ock eljest övertaga ledningen, när det finnes påkal­

lat av särskilda skäl.

�&klagaren äge

undersökningens bedrivande.

Då förundersökningen

tillåter det.

20 §.

Då förundersökningen avslutas, skall beslut meddelas, huruvida åtal skall

väckas.

^

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1958.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till jdtermera

visso hava Vi detta med egen band underskrivit och med Vårt kiingl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 1 mars 1957.

»

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN ZETTERBERG

' Prop. 1957: 9; L^U 6; Rskr 67.

20�57702

cns/c ör attningssamling 1957, Nr 38 oc h 39

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.