SFS 2016:489 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2000:1225) om straff för smuggling / SFS 2016:489 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
160489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FBLGGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FBLGHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FBLGHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FBLGGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FBLGHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FBLGHM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FBLGGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FBLGGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FBLGHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FBLGGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FBLGGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FBLGGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FBLGHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FBLGGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FBLGGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:1225) om straff f�r <br/>smuggling;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 6 och 14 �� lagen (2000:1225) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">straff f�r smuggling ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en g�rning som avses i 3 � g�ller narkotika, d�ms f�r <i>narkotika-</i></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>smuggling</i> till f�ngelse i h�gst tre �r.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om brottet �r ringa, d�ms f�r <i>ringa narkotikasmuggling</i> till b�ter eller</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ngelse i h�gst sex m�nader.</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om brottet �r att anse som grovt, d�ms f�r <i>grov narkotikasmuggling</i> till</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�ngelse i l�gst tv� och h�gst sju �r. Vid bed�mningen av om brottet �r grovt<br/>ska det s�rskilt beaktas om g�rningen avsett en s�rskilt stor m�ngd narkotika,<br/>om g�rningen ing�tt som ett led i en verksamhet som bedrivits i st�rre omfatt-<br/>ning eller yrkesm�ssigt, eller om verksamheten eller g�rningen annars varit av<br/>s�rskilt farlig eller h�nsynsl�s art.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om brottet �r att anse som synnerligen grovt, d�ms f�r <i>synnerligen grov</i></p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>narkotikasmuggling</i> till f�ngelse i l�gst sex och h�gst tio �r. Vid bed�mningen<br/>av om brottet �r synnerligen grovt ska det s�rskilt beaktas om g�rningen har<br/>ing�tt som ett led i en verksamhet som ut�vats i organiserad form i syfte att i<br/>stor omfattning bedriva handel med narkotika, om g�rningen avsett en syn-<br/>nerligen stor m�ngd narkotika, eller om verksamheten eller g�rningen annars<br/>varit av synnerligen farlig eller h�nsynsl�s art.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r f�rs�k till smuggling, grov smuggling, narkotikasmuggling, ringa</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">narkotikasmuggling, grov narkotikasmuggling, synnerligen grov narkotika-<br/>smuggling, tullbrott, grovt tullbrott eller grov olovlig befattning med smug-<br/>gelgods samt f�r f�rberedelse eller st�mpling till grov smuggling, narkotika-<br/>smuggling, grov narkotikasmuggling, synnerligen grov narkotikasmuggling,<br/>grovt tullbrott eller grov olovlig befattning med smuggelgods d�ms det till<br/>ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Detsamma g�ller f�r f�rberedelse till ringa<br/>narkotikasmuggling.</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2016.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:111, bet. 2015/16:JuU15, rskr. 2015/16:233.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:489</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 juni 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:489</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2016</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Lena Gustafson<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:1225) om straff f�r
smuggling;

utf�rdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 6 och 14 �� lagen (2000:1225) om

straff f�r smuggling ska ha f�ljande lydelse.

6 �

Om en g�rning som avses i 3 � g�ller narkotika, d�ms f�r narkotika-

smuggling till f�ngelse i h�gst tre �r.

Om brottet �r ringa, d�ms f�r ringa narkotikasmuggling till b�ter eller

f�ngelse i h�gst sex m�nader.

Om brottet �r att anse som grovt, d�ms f�r grov narkotikasmuggling till

f�ngelse i l�gst tv� och h�gst sju �r. Vid bed�mningen av om brottet �r grovt
ska det s�rskilt beaktas om g�rningen avsett en s�rskilt stor m�ngd narkotika,
om g�rningen ing�tt som ett led i en verksamhet som bedrivits i st�rre omfatt-
ning eller yrkesm�ssigt, eller om verksamheten eller g�rningen annars varit av
s�rskilt farlig eller h�nsynsl�s art.

Om brottet �r att anse som synnerligen grovt, d�ms f�r synnerligen grov

narkotikasmuggling till f�ngelse i l�gst sex och h�gst tio �r. Vid bed�mningen
av om brottet �r synnerligen grovt ska det s�rskilt beaktas om g�rningen har
ing�tt som ett led i en verksamhet som ut�vats i organiserad form i syfte att i
stor omfattning bedriva handel med narkotika, om g�rningen avsett en syn-
nerligen stor m�ngd narkotika, eller om verksamheten eller g�rningen annars
varit av synnerligen farlig eller h�nsynsl�s art.

14 �

F�r f�rs�k till smuggling, grov smuggling, narkotikasmuggling, ringa

narkotikasmuggling, grov narkotikasmuggling, synnerligen grov narkotika-
smuggling, tullbrott, grovt tullbrott eller grov olovlig befattning med smug-
gelgods samt f�r f�rberedelse eller st�mpling till grov smuggling, narkotika-
smuggling, grov narkotikasmuggling, synnerligen grov narkotikasmuggling,
grovt tullbrott eller grov olovlig befattning med smuggelgods d�ms det till
ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Detsamma g�ller f�r f�rberedelse till ringa
narkotikasmuggling.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2016.

1 Prop. 2015/16:111, bet. 2015/16:JuU15, rskr. 2015/16:233.

SFS 2016:489

Utkom fr�n trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:489

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.