SFS 2016:545 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

160545.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:1225) om straff

för smuggling

dels att 20 och 27 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 20 a §, av följande lydelse.

20 §

Innan förundersökning har hunnit inledas, får en tjänsteman vid Tull-

verket eller Kustbevakningen i enlighet med vad som föreskrivs i 23 kap. 3 §
fjärde stycket rättegångsbalken hålla förhör och vidta andra utredningsåtgär-
der som är av betydelse för utredningen av brott enligt denna lag eller andra
brott som avses i 1 § andra stycket. Vidtagna åtgärder ska så snart som möj-
ligt anmälas för den som har rätt att leda förundersökning om brottet.

Det som föreskrivs i 23 kap. 8 § rättegångsbalken om befogenhet för en

polisman att uppmana någon att följa med till förhör och att ta med någon till
förhör gäller även för en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen vid
utredning av brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra
stycket.

20 a §

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fråga om

brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket samma
befogenhet som en polisman har enligt 23 kap. 9 a § rättegångsbalken att efter
tillsägelse tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning från
den som ska höras och besluta om kroppsvisitation.

I fråga om upphörande av omhändertagandet och protokollföring ska

23 kap. 9 b § rättegångsbalken gälla.

27 §

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fråga om

brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket samma
befogenhet som en polisman att

1. enligt 28 kap. 13 § rättegångsbalken besluta om kroppsvisitation och

kroppsbesiktning utan förordnande enligt 28 kap. 4 och 13 §§ rättegångsbal-
ken, och

2. enligt 28 kap. 13 a § rättegångsbalken
a) hålla kvar den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas, och

1 Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232.

SFS 2016:545

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:545

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

b) ta med den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas till den plats

där åtgärden ska genomföras.

Om det finns anledning att anta att en person, som i omedelbart samband

med inresa till eller utresa från landet uppehåller sig i trakterna invid Sveriges
landgräns eller kuster eller i närheten av eller inom en flygplats eller något
annat område som har direkt förbindelse med utlandet, har med sig egendom
som kan tas i beslag på grund av brott enligt denna lag eller sådana brott mot
narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 § tredje stycket, får kroppsvisi-
tation, ytlig kroppsbesiktning eller urinprovstagning utföras på honom eller
henne. På den som är under femton år får ytlig kroppsbesiktning utföras
endast om det finns särskilda skäl. Ingen får hållas kvar för urinprovstagning.
Åtgärder enligt detta stycke får beslutas av en tjänsteman vid Tullverket eller
Kustbevakningen. En sådan tjänsteman får besluta om åtgärden utan förord-
nande enligt 28 kap. 4 och 13 §§ rättegångsbalken.

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ingriper mot

någon med stöd av denna lag får i anslutning till ingripandet i den utsträck-
ning som är nödvändig av säkerhetsskäl

1. ta hand om vapen eller andra farliga föremål medan ingripandet pågår,

och

2. kroppsvisitera personen för att sådana föremål ska kunna tas om hand.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.