SFS 2018:1315 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

SFS2018-1315.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2000:1225) om straff för

smuggling ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar som

rör införsel till eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller annan

författning föreskrivits straff för den som bryter mot ett förbud mot eller

villkor för att föra in eller ut en vara, gäller i stället bestämmelserna i den

författningen om inget annat är föreskrivet.

I 19–22, 25 a–27 och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om befogenheter

för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som rör

införsel till eller utförsel från landet av varor, enligt någon av de författning-

ar som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller även vid sådana brott

enligt narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 § tredje stycket samt

vid sådana terroristbrott som avses i 3 § 21 jämförd med 2 § lagen

(2003:148) om straff för terroristbrott. Befogenheten enligt 32 § att väcka

åtal eller besluta om förverkande gäller dock inte vid brott enligt narkotika-

strafflagen eller lagen om straff för terroristbrott.

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1996:701) om Tull-

verkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska

unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av

alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen (2000:1064) om kon-

troll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,

tullagen (2016:253) samt lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som

kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

Bestämmelserna i 19–22, 25 a och 26 §§ samt 27 § första och tredje

styckena, när det gäller kroppsvisitation, och bestämmelserna i 32 § gäller

också vid brott som avses i 2–4 §§ skattebrottslagen (1971:69), om brottet

rör underlåtenhet att lämna deklaration enligt 26 kap. 8 § 2 eller 37 § skatte-

förfarandelagen (2011:1244).

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

1

Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390.

2

Senaste lydelse 2016:275.

SFS 2018:1315

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

SFS 2018:1315

2

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli

(Finansdepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.