SFS 1993:1687 Lag om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2000:1225) om straff för smuggling / SFS 1993:1687 Lag om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
SFS 1993_1687 Lag om ändring i lagen (1960_418) om straff för varusmuggling

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1687
Utkom från trycket
den 18 januari 1994

Lag
om ändring i lagen (1960:418) om straff för

varusmuggling;

utfärdad den 22 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 och 15 §§ lagen (1960:418) om

straff för varusmuggling skall ha följande lydelse.

14 §2 Tulltjänsteman, tjänsteman vid Kustbevakningen, tjänsteman vid

lots- och fyrstaten och tjänsteman vid Statens järnvägar åligger att i den
mån honom anbefalld tjänstgöring därtill föranleder noggrant övervaka,
att brott, som avses i denna lag, icke äger rum.

Tulltjänsteman och tjänsteman vid Kustbevakningen äge enahanda rätt

som enligt rättegångsbalken tillkommer polisman att gripa den som miss-
tankes för brott, som avses i denna lag, samt att till förhör medtaga den
som är tillstädes å plats, där sådant brott förövats.

1

Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94: TU11, rskr. 1993/94:119.

2

Senaste lydelse 1988:431.

4323

background image

SFS 1993:1687

15 §3 Tulltjänsteman, tjänsteman vid Kustbevakningen, tjänsteman vid

lots- och fyrstaten ävensom polisman må taga egendom, som kan antagas
vara enligt denna lag förverkad, i beslag. I samband med tillsyn enligt 14 §
första stycket för uppdagande av varusmuggling må ock tjänsteman vid
Statens järnvägar verkställa beslag som nyss sagts. Tulltjänsteman och
tjänsteman vid Kustbevakningen äge i övrigt i fråga om brott, som avses i
denna lag, den rätt att taga egendom i beslag, som enligt rättegångsbalken
tillkommer polisman.

Verkställes beslag av annan än undersökningsledaren eller åklagaren och

har denne ej beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom
och han skall därvid omedelbart pröva, om beslaget skall bestå.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1988:431.

4324

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.