SFS 2019:42 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2000:1225) om straff för smuggling / SFS 2019:42 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
SFS2019-42.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 § lagen (2000:1225) om straff för
smuggling ska ha följande lydelse.

19 § Tullverket får fatta beslut om att inleda förundersökning enligt
23 kap. rättegångsbalken angående brott enligt denna lag eller andra brott
som avses i 1 § andra stycket. De befogenheter och skyldigheter som under-
sökningsledaren har enligt rättegångsbalken gäller i sådant fall Tullverket.
Tullverket ska förordna särskilda befattningshavare i verket att fullgöra
verkets uppgifter.

Om saken inte är av enkel beskaffenhet, ska ledningen av förunder-

sökningen övertas av åklagaren så snart någon skäligen kan misstänkas för
brottet. �&klagaren ska även annars överta ledningen när detta är påkallat av
särskilda skäl.

När en förundersökning leds av en åklagare får åklagaren anlita biträde av

Tullverket eller Kustbevakningen. �&klagaren får också uppdra åt tjänstemän
vid Tullverket eller Kustbevakningen att vidta en viss åtgärd som hör till
förundersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till åtgärdens beskaffen-
het. Om förundersökningen leds av Tullverket får verket anlita biträde av
Kustbevakningen eller en kustbevakningstjänsteman.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

SFS

2019:42

Publicerad
den

26 februari 2019

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.