SFS 1994:1417 Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2000:1225) om straff för smuggling / SFS 1994:1417 Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
SFS 1994_1417 Lag om ändring i lagen (1951_649) om straff för vissa trafikbrott

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2927

SFS 1994:1417
Utkom från trycket

den 12 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1960:418) om straff för varu-
smuggling;

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 och 24 §§ lagen (1960:418)

om straff för varusmuggling skall ha följande lydelse.

16 §2 När beslag lagts å egendom, som kan antagas vara enligt denna

lag förverkad, skall åklagaren antingen så snart ske kan väcka åtal för
brott, som föranlett beslaget, eller talan vid domstol med yrkande om
egendomens förverkande eller ock förfara på sätt i 21 § sägs.

24 §3 I mål rörande brott enligt författningar, vilkas efterlevnad Tull-
verket har att övervaka, må, om ej svårare straff än böter kan följa å
brottet eller om målet rör brott som avses i 2 § andra meningen, talan
föras av befattningshavare vid Tullverket som Generaltullstyrelsen
bestämmer. Sådan befattningshavare må ock meddela beslut enligt 3 §

fjärde stycket lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förver-

kande m.m.

Vad nu stadgats skall icke lända till inskränkning i allmän åklagares

åtalsrätt i fråga om brott, som nyss sagts.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40.

2

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 1986:1013.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.