SFS 2004:123 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2000:1225) om straff för smuggling / SFS 2004:123 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
040123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FPDDAH+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FPDDBM+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FPDDBM+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FPDDAH+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FPDDBM+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FPDDDB+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FPDDAH+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FPDDAH+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:FPDDBM+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FPDDBM+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FPDDAH+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:FPDDAH+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FPDDAH+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:FPDDBM+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FPDDAH+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:FPDDBM+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:FPDDDB+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FPDDAH+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:1225) om straff f�r <br/>smuggling;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 mars 2004.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 och 8 �� lagen (2000:1225) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">straff f�r smuggling skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som, i samband med inf�rsel till landet av en vara som omfattas</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">av ett s�rskilt f�reskrivet f�rbud mot eller villkor f�r inf�rsel, upps�tligen<br/>bryter mot f�rbudet eller villkoret genom att underl�ta att anm�la varan till<br/>tullbehandling, d�ms f�r <i>smuggling</i> till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Vad som f�reskrivs i f�rsta stycket g�ller ocks� den som, i samband med</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">att en s�dan vara f�rs in till landet, upps�tligen l�mnar oriktig uppgift vid<br/>tullbehandling eller underl�ter att l�mna f�reskriven uppgift vid tullbehand-<br/>ling och d�rigenom ger upphov till fara f�r att inf�rseln fullf�ljs i strid med<br/>f�rbudet eller villkoret.</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">F�r smuggling d�ms ocks� den som upps�tligen <br/>1. fr�n landet f�r ut en vara i strid med ett s�rskilt f�reskrivet f�rbud mot</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">eller villkor f�r utf�rsel eller efter utf�rseln f�rfogar �ver varan i strid med<br/>f�rbudet eller villkoret, </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">2. under p�g�ende tullbehandling f�rfogar �ver en vara som omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">ett s�rskilt f�reskrivet f�rbud mot eller villkor f�r inf�rsel och d�rigenom<br/>f�ranleder att inf�rseln fullf�ljs i strid med f�rbudet eller villkoret,</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">3. till landet f�r in eller fr�n landet f�r ut en vara med st�d av ett tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">som f�ranletts av att n�gon l�mnat oriktig uppgift eller underl�tit att l�mna<br/>f�reskriven uppgift till en tillst�ndsmyndighet eller f�rfar p� ett s�dant s�tt<br/>hos en tillst�ndsmyndighet och d�rigenom f�ranleder att tillst�nd meddelas<br/>och att varan f�rs in till eller ut fr�n landet med st�d av tillst�ndet,</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">4. f�rfogar �ver en vara i strid med villkor som uppst�llts f�r eller i sam-</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">band med varans inf�rsel eller utf�rsel, eller</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">5. till en tullmyndighet i ett annat land, i strid med 4 kap. 25 � tullagen</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">(2000:1281), genom en notering i bokf�ringen anm�ler en vara f�r �verg�ng<br/>till fri oms�ttning och d�rmed ger upphov till fara f�r att en inf�rsel till<br/>Sverige fullf�ljs i strid med ett f�rbud eller villkor.</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">I det fall best�mmelserna om tullbehandling inte �r till�mpliga vid inf�r-</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">sel fr�n eller utf�rsel till ett annat EU-land, g�ller vad som anges i f�rsta och<br/>andra styckena ang�ende tullbehandling i st�llet f�rfarande enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2004:123</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 mars 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2004:123</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat<br/>land inom Europeiska unionen. </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:104px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som, i samband med att en vara f�rs in till landet, upps�tligen un-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">derl�ter att anm�la varan till tullbehandling, l�mnar oriktig uppgift vid tull-<br/>behandling eller underl�ter att l�mna f�reskriven uppgift vid tullbehandling<br/>och d�rigenom ger upphov till fara f�r att tull, annan skatt eller avgift undan-<br/>dras det allm�nna, d�ms f�r <i>tullbrott</i> till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r. </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r tullbrott d�ms ocks� den som upps�tligen ger upphov till fara f�r att</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">tull, annan skatt eller avgift undandras det allm�nna eller felaktigt tillgodo-<br/>r�knas eller �terbetalas till honom sj�lv eller annan genom att </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">1. i samband med att en vara f�rs ut fr�n landet, f�rfara s� som anges i</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">f�rsta stycket eller, efter utf�rseln, f�rfoga �ver varan i strid med vad som<br/>f�rutsatts vid den tullbehandling som skett med anledning av utf�rseln,</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">2. under p�g�ende tullbehandling f�rfoga �ver en inf�rd vara i strid med</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">vad som g�ller f�r denna tullbehandling, eller </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">3. bryta mot villkor som vid tullbehandling f�r �verg�ng till fri oms�tt-</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">ning har uppst�llts f�r befrielse fr�n eller neds�ttning av skatten eller avgif-<br/>ten.</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r tullbrott d�ms ocks� den som vid anm�lan av en vara till tullbehand-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">ling med st�d av ett mellanstatligt enhetstillst�nd enligt best�mmelser som<br/>meddelats med st�d av 4 kap. 24 � tullagen (2000:1281) upps�tligen l�mnar<br/>oriktig uppgift eller underl�ter att l�mna f�reskriven uppgift och d�rigenom<br/>ger upphov till fara f�r att tull undandras det allm�nna.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r det f�religger en skyldighet att l�mna en anm�lan enligt 3 kap. 3 a �</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">tullagen g�ller vad som anges i f�rsta stycket. Vad som d�rvid s�gs om an-<br/>m�lan till tullbehandling skall i st�llet g�lla en s�dan anm�lan som avses i<br/>3 kap. 3 a � tullagen.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna best�mmelse �r till�mplig endast i fr�ga om s�dana tullar, andra</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">skatter och avgifter som Tullverket skall besluta.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2004.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft25">Ted Stahl<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:1225) om straff f�r
smuggling;

utf�rdad den 11 mars 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 och 8 �� lagen (2000:1225) om

straff f�r smuggling skall ha f�ljande lydelse.

3 �

Den som, i samband med inf�rsel till landet av en vara som omfattas

av ett s�rskilt f�reskrivet f�rbud mot eller villkor f�r inf�rsel, upps�tligen
bryter mot f�rbudet eller villkoret genom att underl�ta att anm�la varan till
tullbehandling, d�ms f�r smuggling till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r.

Vad som f�reskrivs i f�rsta stycket g�ller ocks� den som, i samband med

att en s�dan vara f�rs in till landet, upps�tligen l�mnar oriktig uppgift vid
tullbehandling eller underl�ter att l�mna f�reskriven uppgift vid tullbehand-
ling och d�rigenom ger upphov till fara f�r att inf�rseln fullf�ljs i strid med
f�rbudet eller villkoret.

F�r smuggling d�ms ocks� den som upps�tligen
1. fr�n landet f�r ut en vara i strid med ett s�rskilt f�reskrivet f�rbud mot

eller villkor f�r utf�rsel eller efter utf�rseln f�rfogar �ver varan i strid med
f�rbudet eller villkoret,

2. under p�g�ende tullbehandling f�rfogar �ver en vara som omfattas av

ett s�rskilt f�reskrivet f�rbud mot eller villkor f�r inf�rsel och d�rigenom
f�ranleder att inf�rseln fullf�ljs i strid med f�rbudet eller villkoret,

3. till landet f�r in eller fr�n landet f�r ut en vara med st�d av ett tillst�nd

som f�ranletts av att n�gon l�mnat oriktig uppgift eller underl�tit att l�mna
f�reskriven uppgift till en tillst�ndsmyndighet eller f�rfar p� ett s�dant s�tt
hos en tillst�ndsmyndighet och d�rigenom f�ranleder att tillst�nd meddelas
och att varan f�rs in till eller ut fr�n landet med st�d av tillst�ndet,

4. f�rfogar �ver en vara i strid med villkor som uppst�llts f�r eller i sam-

band med varans inf�rsel eller utf�rsel, eller

5. till en tullmyndighet i ett annat land, i strid med 4 kap. 25 � tullagen

(2000:1281), genom en notering i bokf�ringen anm�ler en vara f�r �verg�ng
till fri oms�ttning och d�rmed ger upphov till fara f�r att en inf�rsel till
Sverige fullf�ljs i strid med ett f�rbud eller villkor.

I det fall best�mmelserna om tullbehandling inte �r till�mpliga vid inf�r-

sel fr�n eller utf�rsel till ett annat EU-land, g�ller vad som anges i f�rsta och
andra styckena ang�ende tullbehandling i st�llet f�rfarande enligt lagen

1 Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140.

SFS 2004:123

Utkom fr�n trycket
den 23 mars 2004

background image

2

SFS 2004:123

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat
land inom Europeiska unionen.

8 �

Den som, i samband med att en vara f�rs in till landet, upps�tligen un-

derl�ter att anm�la varan till tullbehandling, l�mnar oriktig uppgift vid tull-
behandling eller underl�ter att l�mna f�reskriven uppgift vid tullbehandling
och d�rigenom ger upphov till fara f�r att tull, annan skatt eller avgift undan-
dras det allm�nna, d�ms f�r tullbrott till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r.

F�r tullbrott d�ms ocks� den som upps�tligen ger upphov till fara f�r att

tull, annan skatt eller avgift undandras det allm�nna eller felaktigt tillgodo-
r�knas eller �terbetalas till honom sj�lv eller annan genom att

1. i samband med att en vara f�rs ut fr�n landet, f�rfara s� som anges i

f�rsta stycket eller, efter utf�rseln, f�rfoga �ver varan i strid med vad som
f�rutsatts vid den tullbehandling som skett med anledning av utf�rseln,

2. under p�g�ende tullbehandling f�rfoga �ver en inf�rd vara i strid med

vad som g�ller f�r denna tullbehandling, eller

3. bryta mot villkor som vid tullbehandling f�r �verg�ng till fri oms�tt-

ning har uppst�llts f�r befrielse fr�n eller neds�ttning av skatten eller avgif-
ten.

F�r tullbrott d�ms ocks� den som vid anm�lan av en vara till tullbehand-

ling med st�d av ett mellanstatligt enhetstillst�nd enligt best�mmelser som
meddelats med st�d av 4 kap. 24 � tullagen (2000:1281) upps�tligen l�mnar
oriktig uppgift eller underl�ter att l�mna f�reskriven uppgift och d�rigenom
ger upphov till fara f�r att tull undandras det allm�nna.

N�r det f�religger en skyldighet att l�mna en anm�lan enligt 3 kap. 3 a �

tullagen g�ller vad som anges i f�rsta stycket. Vad som d�rvid s�gs om an-
m�lan till tullbehandling skall i st�llet g�lla en s�dan anm�lan som avses i
3 kap. 3 a � tullagen.

Denna best�mmelse �r till�mplig endast i fr�ga om s�dana tullar, andra

skatter och avgifter som Tullverket skall besluta.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2004.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.