SFS 1999:157 Lag om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling

990157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1960:418) om straff för
varusmuggling;

utfärdad den 4 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 18 § lagen (1960:418) om straff för

varusmuggling skall ha följande lydelse.

18 §

2

För att söka efter egendom som kan antas vara förverkad enligt

denna lag får polisman, tulltjänsteman och tjänsteman vid Kustbevakningen
utan förordnande företa husrannsakan i sådan lokal, som avses i 28 kap. 3 §
första stycket rättegångsbalken, samt i magasin, upplagsbodar och uthus. I
övrigt har tulltjänsteman och tjänsteman vid Kustbevakningen i fråga om
brott, som avses i denna lag, samma rätt att utan förordnande företa husrann-
sakan som enligt nämnda balk tillkommer polisman.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:181, bet. 1998/99:JuU7, rskr. 1998/99:133.

2

Senaste lydelse 1988:431.

SFS 1999:157

Utkom från trycket
den 29 mars 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.