SFS 2003:152 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2000:1225) om straff för smuggling / SFS 2003:152 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
030152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling;

utfärdad den 24 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2000:1225) om straff

för smuggling skall ha följande lydelse.

1 §

2 Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar som

rör införsel till eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller annan
författning föreskrivits straff för den som bryter mot ett förbud mot eller vill-
kor för att föra in eller ut en vara, gäller i stället bestämmelserna i den för-
fattningen om inget annat är föreskrivet.

I 19�22, 26, 27 och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om befogenheter

för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som rör
införsel till eller utförsel från landet av varor, enligt någon av de författ-
ningar som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller även vid sådana
brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 § tredje stycket
samt vid sådana terroristbrott som avses i 3 § 18 jämförd med 2 § lagen
(2003:148) om straff för terroristbrott. Befogenheten enligt 32 § att väcka
åtal eller besluta om förverkande gäller dock inte vid brott enligt narkoti-
kastrafflagen eller lagen om straff för terroristbrott.

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1960:419) om förbud

i vissa fall mot införsel av spritdrycker, lagen (1994:1565) om beskattning
av viss privatinförsel, lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid
Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, lagen
(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, to-
baksvaror och mineraloljeprodukter, lagen (2000:1064) om kontroll av pro-
dukter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt tulla-
gen (2000:1281).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148.

2 Senaste lydelse 2000:1324.

SFS 2003:152

Utkom från trycket
den 7 maj 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.