SFS 2004:210 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

040210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling;

utfärdad den 22 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 § lagen (2000:1225) om straff

för smuggling skall ha följande lydelse.

28 §

Tullverket får besluta om kroppsvisitation av varje resande som med

ett visst transportmedel eller under en viss angiven, kortare tidrymd ankom-
mer till eller avreser från en viss gräns- eller kustort eller annan plats som
har förbindelse med utlandet (särskild kontroll).

En särskild kontroll får beslutas endast om
1. det finns anledning att anta att en eller flera resande, som med tran-

sportmedlet eller under tidrymden ankommer till eller avreser från platsen,
har begått eller står i begrepp att begå ett brott enligt 5 § eller 6 § tredje
stycket eller försök till ett sådant brott,

2. tillräckliga uppgifter saknas för att rikta misstanke mot en bestämd per-

son eller en mindre krets av personer, och

3. åtgärden är nödvändig för att ett ingripande mot brottet skall kunna ske.
Beslut om särskild kontroll får fattas av chefstjänsteman som förordnats

för uppgiften av chefen för Tullverket. Beslutet skall prövas av Tullverkets
chef eller av verkets chefsjurist. Om det uppenbarligen är fara i dröjsmål, får
beslutet utan sådan prövning verkställas omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:97, bet. 2003/04:SkU27, rskr. 2003/04:187.

SFS 2004:210

Utkom från trycket
den 4 maj 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.