SFS 2020:835 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff på smuggling

SFS2020-835.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Utfärdad den 8 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:1225) om straff
för smuggling

dels att 12 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 34–36 §§, och närmast före 34 §

en ny rubrik av följande lydelse.

12 § Den som uppsåtligen emballerar, transporterar, förvarar, döljer,
bearbetar, förvärvar, överlåter eller ingår avtal om upplåtelse av panträtt i en
vara som varit föremål för brott enligt 3–11 §§, döms för olovlig befattning
med smuggelgods
till böter eller fängelse i högst två år. Gärningen ska inte
medföra ansvar, om den är ringa med hänsyn till befattningen,
omständigheterna kring denna, egendomens beskaffenhet och värde samt
övriga omständigheter.

Om gärningsmannen inte inser men har skälig anledning att anta att varan

varit föremål för brott, döms till böter. Om gärningen är ringa, ska den inte
medföra ansvar.

Ansvar enligt första eller andra stycket ska inte dömas ut, om gärningen

är belagd med straff i 1 § första stycket 1, 3 eller 4 narkotikastrafflagen
(1968:64) eller i 2 eller 3 a § narkotikastrafflagen jämförd med dessa
bestämmelser.

Kompletterande befogenheter
34 §
Bestämmelserna i 19 § ska även tillämpas om det finns anledning att
anta att ett brott som anges i 35 § har begåtts och misstanken uppkommit

1. i samband med att Tullverket utreder ett brott enligt denna lag eller

andra brott som avses i 1 § andra stycket, eller

2. när en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen ingriper med

stöd av 20, 20 a, 21, 22, 25 a, 26 eller 27 § mot ett brott enligt denna lag eller
andra brott som avses i 1 § andra stycket.

Utöver vad som följer av första stycket ska bestämmelserna i 32 §

tillämpas vid brott enligt 35 §.

35 § De brott som de kompletterande befogenheterna i 34 § gäller är

1. innehav eller bruk av narkotika enligt 1 § första stycket 6 eller 2 §

narkotikastrafflagen (1968:64),

1 Prop. 2019/20:169, bet. 2020/21:JuU2, rskr. 2021/21:12.

SFS

2020:835

Publicerad
den

13 oktober 2020

background image

2

SFS

2020:835

2. dopningsbrott enligt 3 § och 2 § 6 lagen (1991:1969) om förbud mot

vissa dopningsmedel, och

3. innehav av hälsofarliga varor enligt 4 § och 3 § första stycket 7 lagen

(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

36 § Bestämmelserna i 19 § tredje stycket ska även gälla vid en
förundersökning angående brott som avser innehav av en vara som

1. inte får innehas utan tillstånd, och
2. omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel

eller utförsel.

Första stycket gäller om varan har påträffats i samband med att Tullverket

utför en kontroll enligt myndighetens befogenheter eller utreder ett brott
enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.