SFS 2020:901 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

SFS2020-901.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Utfärdad den 5 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:1225) om straff
för smuggling

dels att 1, 2, 7, 12, 14, 15, 27 och 28 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 a och 6 b §§, av följande

lydelse.

1 §2 Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar som
rör införsel till eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller annan
författning föreskrivits straff för den som bryter mot ett förbud mot eller
villkor för att föra in eller ut en vara, gäller i stället bestämmelserna i den
författningen om inget annat är föreskrivet.

I 19–22, 25 a–27 och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om befogenheter

för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som rör
införsel till eller utförsel från landet av varor, enligt någon av de
författningar som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller även vid
sådana brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64), vapenlagen (1996:67)
och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som avses i 12 §
tredje stycket samt vid sådana terroristbrott som avses i 3 § 21 jämförd med
2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Befogenheten enligt 32 §
att väcka åtal eller besluta om förverkande gäller dock inte vid brott enligt
narkotikastrafflagen, vapenlagen, lagen om brandfarliga och explosiva varor
eller lagen om straff för terroristbrott.

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1996:701) om Tull-

verkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen (2000:1064) om
kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt
bistånd, tullagen (2016:253) samt lagen (2006:1329) om handel med vissa
varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

Bestämmelserna i 19–22, 25 a och 26 §§ samt 27 § första och tredje

styckena, när det gäller kroppsvisitation, och bestämmelserna i 32 § gäller
också vid brott som avses i 2–4 §§ skattebrottslagen (1971:69), om brottet
rör underlåtenhet att lämna deklaration enligt 26 kap. 8 § 2 eller 37 § skatte-
förfarandelagen (2011:1244).

1 Prop. 2019/20:200, bet. 2020/21:JuU5, rskr. 2020/21:31.
2 Senaste lydelse 2018:1315.

SFS

2020:901

Publicerad
den

10 november 2020

background image

SFS

2020:901

2

2 §3 Vid tillämpning av denna lag ska en vara anses ha förts in till eller ut
från landet när den har förts över gränsen för svenskt territorium.

I denna lag förstås med
1. narkotika: sådana varor som anges i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64),
2. vapen: sådana skjutvapen som avses i vapenlagen (1996:67) samt

sådana vapen och andra föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen,

3. explosiva varor: sådana varor som anges i 4 § lagen (2010:1011) om

brandfarliga och explosiva varor, och

4. tullbehandling: vad som föreskrivs i tullagstiftningen om att en vara

ska läggas upp på en anläggning för tillfällig lagring, hänföras till ett
tullförfarande eller återexporteras eller åtgärder enligt 3 kap. 1 § tullagen
(2016:253), då varan förs in till eller ut från landet.

6 a § Om en gärning som avses i 3 § gäller vapen, döms för vapensmugg-
ling
till fängelse i högst tre år.

Om brottet är ringa, döms för ringa vapensmuggling till böter eller fäng-

else i högst sex månader.

Om brottet är att anse som grovt, döms för grov vapensmuggling till fäng-

else i lägst två och högst fem år. Vid bedömningen av om brottet är grovt
ska det särskilt beaktas om

1. gärningen avsett ett vapen av särskilt farlig beskaffenhet,
2. gärningen avsett flera vapen,
3. gärningen ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större

omfattning eller yrkesmässigt, eller

4. verksamheten eller gärningen annars varit av särskilt farlig art.
Om brottet är att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grov

vapensmuggling till fängelse i lägst fyra och högst sju år. Vid bedömningen
av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om gärningen
avsett ett stort antal vapen eller flera vapen av särskilt farlig beskaffenhet.

Vid bedömningen enligt tredje och fjärde styckena ska ett enhandsvapen

anses vara av särskilt farlig beskaffenhet, om det är kraftfullt eller har en
särskilt farlig konstruktion eller utformning.

6 b § Om en gärning som avses i 3 § gäller explosiva varor, döms för
smuggling av explosiv vara till böter eller fängelse i högst tre år.

Om brottet är ringa, döms för ringa smuggling av explosiv vara till

penningböter.

Om brottet är att anse som grovt, döms för grov smuggling av explosiv

vara till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid bedömningen av om
brottet är grovt ska det särskilt beaktas om

1. gärningen avsett en vara som med hänsyn till dess effekt, konstruktion

eller utformning har varit av särskilt farlig beskaffenhet,

2. gärningen avsett flera varor eller en stor mängd av en vara,
3. gärningen ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större

omfattning eller yrkesmässigt, eller

4. verksamheten eller gärningen annars varit av särskilt farlig art.
Om brottet är att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grov

smuggling av explosiv vara till fängelse i lägst fyra och högst sju år. Vid
bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om
gärningen avsett ett stort antal varor eller en särskilt stor mängd av en vara
eller flera varor av särskilt farlig beskaffenhet eller en stor mängd av en vara
av särskilt farlig beskaffenhet.

3 Senaste lydelse 2016:275.

background image

SFS

2020:901

3

7 § Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som avses i 3, 6, 6 a
eller 6 b §, döms för olovlig införsel eller olovlig utförsel till böter eller
fängelse i högst två år.

För olovlig införsel eller olovlig utförsel döms också den som av grov

oaktsamhet

1. i samband med utförsel från landet av en vara underlåter att anmäla

varan till tullbehandling, lämnar oriktig uppgift vid tullbehandling eller
underlåter att lämna föreskriven uppgift vid tullbehandling och därigenom
ger upphov till fara för att sådant förbud eller villkor som avses i 3 § tredje
stycket 1 eller den bestämmelsen tillsammans med 6, 6 a eller 6 b § över-
träds, eller

2. lämnar oriktig uppgift eller underlåter att lämna föreskriven uppgift i

samband med ansökan om sådant tillstånd som avses i 3 § tredje stycket 3
eller den bestämmelsen tillsammans med 6, 6 a eller 6 b § och därigenom
ger upphov till fara för att varan förs in eller ut med stöd av detta tillstånd.

I de fall bestämmelserna om tullbehandling inte är tillämpliga vid utförsel

till ett annat EU-land, gäller vad som anges i andra stycket 1 angående tull-
behandling i stället förfarande enligt lagen (1996:701) om Tullverkets be-
fogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

12 §4 Den som uppsåtligen emballerar, transporterar, förvarar, döljer, be-
arbetar, förvärvar, överlåter eller ingår avtal om upplåtelse av panträtt i en
vara som varit föremål för brott enligt 3–11 §§, döms för olovlig befattning
med smuggelgods
till böter eller fängelse i högst två år. Gärningen ska inte
medföra ansvar, om den är ringa med hänsyn till befattningen, omständig-
heterna kring denna, egendomens beskaffenhet och värde samt övriga om-
ständigheter.

Om gärningsmannen inte inser men har skälig anledning att anta att varan

varit föremål för brott, döms till böter. Om gärningen är ringa, ska den inte
medföra ansvar.

Ansvar enligt första eller andra stycket ska inte dömas ut, om gärningen

är belagd med straff i

– 1 § första stycket 1, 3 eller 4 narkotikastrafflagen (1968:64) eller i 2

eller 3 a § narkotikastrafflagen jämförd med dessa bestämmelser,

– 9 kap. 1 eller 1 a § vapenlagen (1996:67), eller
– 29 § andra stycket 2 eller 29 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor.

14 §5 För försök till smuggling, grov smuggling, narkotikasmuggling,
ringa narkotikasmuggling, grov narkotikasmuggling, synnerligen grov
narkotikasmuggling, vapensmuggling, ringa vapensmuggling, grov vapen-
smuggling, synnerligen grov vapensmuggling, smuggling av explosiv vara,
ringa smuggling av explosiv vara, grov smuggling av explosiv vara, synner-
ligen grov smuggling av explosiv vara, tullbrott, grovt tullbrott eller grov
olovlig befattning med smuggelgods samt för förberedelse eller stämpling
till grov smuggling, narkotikasmuggling, grov narkotikasmuggling, synner-
ligen grov narkotikasmuggling, vapensmuggling, grov vapensmuggling,
synnerligen grov vapensmuggling, smuggling av explosiv vara, grov
smuggling av explosiv vara, synnerligen grov smuggling av explosiv vara,

4 Senaste lydelse 2020:835.
5 Senaste lydelse 2016:489.

background image

SFS

2020:901

4

grovt tullbrott eller grov olovlig befattning med smuggelgods döms det till
ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Detsamma gäller för förberedelse till
ringa narkotikasmuggling eller ringa vapensmuggling.

15 § Den som frivilligt undanröjer sådan fara som avses i 3 § andra stycket
eller 6, 6 a eller 6 b § tillsammans med den bestämmelsen eller i 7 §, döms
inte till ansvar enligt den bestämmelsen. Den som frivilligt vidtar en åtgärd
som leder till att tull, annan skatt eller avgift som avses i 8–11 §§ kan på-
föras, tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp, döms inte till ansvar
enligt 8–13 §§.

27 §6 En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fråga om
brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket samma
befogenhet som en polisman att

1. enligt 28 kap. 13 § rättegångsbalken besluta om kroppsvisitation och

kroppsbesiktning utan förordnande enligt 28 kap. 4 och 13 §§ rättegångs-
balken, och

2. enligt 28 kap. 13 a § rättegångsbalken
a) hålla kvar den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas, och
b) ta med den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas till den plats

där åtgärden ska genomföras.

Om det finns anledning att anta att en person, som i omedelbart samband

med inresa till eller utresa från landet uppehåller sig i trakterna invid
Sveriges landgräns eller kuster eller i närheten av eller inom en flygplats
eller något annat område som har direkt förbindelse med utlandet, har med
sig egendom som kan tas i beslag på grund av brott enligt denna lag eller
sådana brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), vapenlagen (1996:67) eller
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som avses i 12 §
tredje stycket, får kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning eller urinprovs-
tagning utföras på honom eller henne. På den som är under femton år får
ytlig kroppsbesiktning utföras endast om det finns särskilda skäl. Ingen får
hållas kvar för urinprovstagning. Åtgärder enligt detta stycke får beslutas av
en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen. En sådan tjänsteman
får besluta om åtgärden utan förordnande enligt 28 kap. 4 och 13 §§ rätte-
gångsbalken.

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ingriper mot

någon med stöd av denna lag får i anslutning till ingripandet i den utsträck-
ning som är nödvändig av säkerhetsskäl

1. ta hand om vapen eller andra farliga föremål medan ingripandet pågår,

och

2. kroppsvisitera personen för att sådana föremål ska kunna tas om hand.

28 §7 Tullverket får besluta om kroppsvisitation av varje resande som med
ett visst transportmedel eller under en viss angiven, kortare tidrymd an-
kommer till eller avreser från en viss gräns- eller kustort eller annan plats
som har förbindelse med utlandet (särskild kontroll).

En särskild kontroll får beslutas endast om
1. det finns anledning att anta att en eller flera resande, som med transport-

medlet eller under tidrymden ankommer till eller avreser från platsen, har
begått eller står i begrepp att begå ett brott enligt 5 §, 6 § tredje eller fjärde

6 Senaste lydelse 2016:545.
7 Senaste lydelse 2004:210.

background image

SFS

2020:901

5

stycket, 6 a § tredje eller fjärde stycket eller 6 b § tredje eller fjärde stycket
eller försök till ett sådant brott,

2. tillräckliga uppgifter saknas för att rikta misstanke mot en bestämd per-

son eller en mindre krets av personer, och

3. åtgärden är nödvändig för att ett ingripande mot brottet ska kunna ske.
Beslut om särskild kontroll får fattas av chefstjänsteman som förordnats

för uppgiften av chefen för Tullverket. Beslutet ska prövas av Tullverkets
chef eller av chefen för Tullverkets rättsavdelning. Om det uppenbarligen är
fara i dröjsmål, får beslutet utan sådan prövning verkställas omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.