SFS 2005:318 Lagom ändring i lagen (2000:1225) om straff försmuggling

050318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling;

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (2000:1225) om straff

för smuggling skall ha följande lydelse.

17 §

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag

får förklaras förverkad, om förverkandet behövs för att förebygga brott en-
ligt denna lag eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller
egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt
denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett
straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling. I stället för
egendomen får dess värde förklaras förverkat. I 36 kap. 5 § brottsbalken
finns bestämmelser om hos vem förverkande får ske och om särskild rätt till
förverkad egendom.

I stället för förverkande av egendomen eller dess värde får rätten före-

skriva att någon åtgärd vidtas med egendomen som förebygger fortsatt miss-
bruk av den. I sådana fall får dock även en del av egendomens värde förkla-
ras förverkat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

SFS 2005:318

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.