SFS 2005:461 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

050461.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (2000:1225) om straff för

smuggling skall ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar som

rör införsel till eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller annan
författning föreskrivits straff för den som bryter mot ett förbud mot eller vill-
kor för att föra in eller ut en vara, gäller i stället bestämmelserna i den för-
fattningen om inget annat är föreskrivet.

I 19–22, 26, 27 och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om befogenheter

för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som rör
införsel till eller utförsel från landet av varor, enligt någon av de författ-
ningar som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller även vid sådana
brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 § tredje stycket
samt vid sådana terroristbrott som avses i 3 § 18 jämförd med 2 § lagen
(2003:148) om straff för terroristbrott. Befogenheten enligt 32 § att väcka
åtal eller besluta om förverkande gäller dock inte vid brott enligt narkotika-
strafflagen eller lagen om straff för terroristbrott.

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1960:419) om förbud

i vissa fall mot införsel av spritdrycker, lagen (1996:701) om Tullverkets be-
fogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,
lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholva-
ror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, lagen (2000:1064) om kontroll
av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, tul-
lagen (2000:1281) samt lagen (2004:228) om beskattning av viss privatin-
försel av tobaksvaror.

Bestämmelserna i 19–22 och 26 §§ samt 27 § första och tredje styckena,

när det gäller kroppsvisitation, och bestämmelserna i 32 § gäller också vid
brott som avses i 2–4 §§ skattebrottslagen (1971:69), om brottet rör underlå-
tenhet att lämna deklaration enligt 10 kap. 32 a § andra eller tredje stycket
skattebetalningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

1 Prop. 2004/05:149, bet. 2004/05:SkU32, rskr. 2004/05:258.

2 Senaste lydelse 2004:235.

SFS 2005:461

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:461

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.