SFS 2021:761 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

SFS2021-761.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:1225) om straff
för smuggling

dels att 23 och 27 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 21 § ska lyda ”Gripande och användning av

fängsel”,

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 1 a, 21 a–21 c och 37–40 §§,

av följande lydelse.

1 a § I 37–39 §§ finns särskilda bestämmelser om rätten för en tjänsteman
vid Tullverket att i vissa fall även ingripa mot brott som inte omfattas av
Tullverkets befogenhet att inleda förundersökning.

21 a § Protokoll ska föras över gripanden som görs enligt 21 §. Av
protokollet ska det framgå

1. vem som har fattat beslutet,
2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,
3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,
4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,
5. tiden för ingripandet, och
6. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.
Ansvarig för att protokollet upprättas är, i fråga om uppgifter som avses i

första stycket 1 och 2, den som har fattat beslutet och i övrigt den som har
varit ansvarig chef vid ingripandet.

21 b § En tjänsteman vid Tullverket som enligt denna eller någon annan
lag omhändertar någon eller på annat sätt inskränker någons rörelsefrihet får
belägga honom eller henne med fängsel

1. om han eller hon uppträder våldsamt och det är nödvändigt med hänsyn

till hans eller hennes egen eller någon annans säkerhet till liv eller hälsa,
eller

2. vid förflyttning inom en förvaringslokal och vid transport eller någon

annan vistelse utanför en sådan lokal, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl.

21 c § Användning av fängsel enligt 21 b § ska antecknas i ett protokoll.
Protokollet ska innehålla uppgift om

1. fängslets art,
2. tiden när fängslet sattes på och när det togs bort, och

1 Prop. 2020/21:192, bet. 2020/21:JuU37, rskr. 2020/21:414.

SFS

2021:761

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

SFS

2021:761

2

3. skälen till åtgärden.
Ansvarig för att protokollet upprättas är den som har fattat beslutet.

23 § Beslagtagen egendom ska förvaras av Tullverket, om inte annat är
föreskrivet eller åklagaren bestämmer något annat.

Egendom som har beslagtagits med stöd av 39 § ska förvaras av

Polismyndigheten när den myndigheten har övertagit ärendet.

27 §2 En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fråga om
brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket samma
befogenhet som en polisman att

1. enligt 28 kap. 13 § rättegångsbalken besluta om kroppsvisitation och

kroppsbesiktning utan förordnande enligt 28 kap. 4 och 13 §§ rättegångs-
balken, och

2. enligt 28 kap. 13 a § rättegångsbalken
a) hålla kvar den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas, och
b) ta med den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas till den plats

där åtgärden ska genomföras.

Om det finns anledning att anta att en person, som i omedelbart samband

med inresa till eller utresa från landet uppehåller sig i trakterna invid
Sveriges landgräns eller kuster eller i närheten av eller inom en flygplats
eller något annat område som har direkt förbindelse med utlandet, har med
sig egendom som kan tas i beslag på grund av brott enligt denna lag eller
sådana brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), vapenlagen (1996:67) eller
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som avses i 12 §
tredje stycket, får kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning eller urinprovs-
tagning utföras på honom eller henne. På den som är under femton år får
ytlig kroppsbesiktning utföras endast om det finns särskilda skäl. Ingen får
hållas kvar för urinprovstagning. Åtgärder enligt detta stycke får beslutas av
en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen. En sådan tjänsteman
får besluta om åtgärden utan förordnande enligt 28 kap. 4 och 13 §§
rättegångsbalken.

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ingriper mot

någon med stöd av denna lag får i anslutning till ingripandet i den
utsträckning som är nödvändig av säkerhetsskäl

1. ta hand om vapen eller andra farliga föremål medan ingripandet pågår,

och

2. kroppsvisitera personen för att sådana föremål ska kunna tas om hand.
En tjänsteman vid Tullverket som griper någon med stöd av denna lag får

i anslutning till gripandet i den utsträckning som är nödvändig även
kroppsvisitera personen för att fastställa hans eller hennes identitet.

37 § I samband med en kontroll enligt tullagen (2016:253) eller lagen
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat
land inom Europeiska unionen får en tjänsteman vid Tullverket innan en
förundersökning har inletts också ingripa mot ett brott som inte omfattas av
Tullverkets befogenhet att inleda förundersökning, om Tullverket före
ingripandet i det enskilda fallet har gjort en förfrågan om det hos
Polismyndigheten och den myndigheten har godkänt att ingripandet görs.

2 Senaste lydelse 2020:901.

background image

SFS

2021:761

3

38 § Vid ett ingripande enligt 37 § får befogenheterna i 20 och 20 a §§
utövas.

Åtgärder som vidtagits enligt första stycket ska genast rapporteras till

Polismyndigheten.

39 § Ett ingripande enligt 37 § får ske utan ett godkännande från
Polismyndigheten om godkännandet inte kan avvaktas utan väsentlig
olägenhet. Vid ett sådant ingripande får befogenheterna om gripande och
beslag i 21 § och 22 § första stycket utövas.

Ett gripande eller beslag enligt första stycket ska genast rapporteras till

Polismyndigheten.

40 § Om en förundersökning har inletts av Polismyndigheten efter en
förfrågan enligt 37 § eller efter rapportering enligt 39 §, eller om en
förundersökning redan har inletts när en sådan förfrågan eller rapportering
görs, får en undersökningsledare vid Polismyndigheten eller en åklagare
anlita biträde av Tullverket för åtgärder på eller i anslutning till platsen för
Tullverkets ingripande.

Undersökningsledaren får också ge i uppdrag åt en tjänsteman vid

Tullverket att vidta en viss åtgärd som hör till förundersökningen, om det är
lämpligt med hänsyn till åtgärdens beskaffenhet och omständigheterna i
övrigt.

Om förundersökningen leds av en åklagare är Tullverket och en

tjänsteman vid Tullverket skyldiga att lämna det biträde som begärs enligt
första eller andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.