SFS 2021:1152 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2000:1225) om straff för smuggling / SFS 2021:1152 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
SFS2021-1152.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § lagen (2000:1225) om straff för
smuggling ska ha följande lydelse.

8 §2 Den som, i samband med att en vara förs in till landet, uppsåtligen
underlåter att anmäla varan till tullbehandling, lämnar oriktig uppgift vid
tullbehandling eller underlåter att lämna föreskriven uppgift vid tull-
behandling och därigenom ger upphov till fara för att tull, annan skatt eller
avgift undandras det allmänna, döms för tullbrott till böter eller fängelse i
högst två år.

För tullbrott döms också den som uppsåtligen ger upphov till fara för att

tull, annan skatt eller avgift undandras det allmänna eller felaktigt
tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan genom att

1. i samband med att en vara förs ut från landet, förfara så som anges i

första stycket eller, efter utförseln, förfoga över varan i strid med vad som
förutsatts vid den tullbehandling som skett med anledning av utförseln,

2. under pågående tullbehandling förfoga över en införd vara i strid med

vad som gäller för denna tullbehandling, eller

3. bryta mot villkor som vid tullbehandling för övergång till fri

omsättning har uppställts för befrielse från eller nedsättning av skatten eller
avgiften.

Om en tulldeklaration ges in i ett annat EU-land med stöd av ett tillstånd

för centraliserad klarering enligt artikel 179 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en
tullkodex för unionen, gäller första stycket sådana uppgifter som avses i
2 kap. 2 a § andra stycket tullagen (2016:253).

Denna bestämmelse är tillämplig endast i fråga om sådana tullar, andra

skatter och avgifter som Tullverket ska besluta.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i deklarationer som

lämnas före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74.
2 Senaste lydelse 2016:275.

SFS

2021:1152

Publicerad
den

4 december 2021

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.