SFS 2022:322 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

SFS2022-322.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2

3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:1225) om straff
för smuggling

dels att 1 och 26 §§ och rubriken närmast före 26 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 26 a och 29 a §§, och närmast

före 29 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §2 Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar
som rör införsel till eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller
annan författning föreskrivits straff för den som bryter mot ett förbud mot
eller villkor för att föra in eller ut en vara, gäller i stället bestämmelserna i
den författningen om inget annat är föreskrivet.

I 19–22, 25 a–27, 29 a och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om befogen-

heter för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott,
som rör införsel till eller utförsel från landet av varor, enligt någon av de
författningar som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller även vid
sådana brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64), vapenlagen (1996:67)
och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som avses i 12 §
tredje stycket samt vid sådana terroristbrott som avses i 3 § 21 jämförd med
2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Befogenheten enligt 32 §
att väcka åtal eller besluta om förverkande gäller dock inte vid brott enligt
narkotikastrafflagen, vapenlagen, lagen om brandfarliga och explosiva varor
eller lagen om straff för terroristbrott.

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1996:701) om

Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Euro-
peiska unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter
m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen (2000:1064)
om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt
bistånd, tullagen (2016:253) samt lagen (2006:1329) om handel med vissa
varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

Bestämmelserna i 19–22, 25 a–26 a §§ samt 27 § första och tredje

styckena, när det gäller kroppsvisitation, och bestämmelserna i 32 § gäller
också vid brott som avses i 2–4 §§ skattebrottslagen (1971:69), om brottet
rör underlåtenhet att lämna deklaration enligt 26 kap. 8 § 2 eller 37 §
skatteförfarandelagen (2011:1244).

1 Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243.
2 Senaste lydelse 2020:901.

SFS

2022:322

Publicerad
den

4 maj 2022

background image

2

SFS

2022:322

Husrannsakan och genomsökning på distans
26 §
En tjänsteman vid Tullverket och en kustbevakningstjänsteman har i
fråga om brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket
samma befogenhet som en polisman att enligt 28 kap. 5 § rättegångsbalken
göra husrannsakan utan förordnande enligt 28 kap. 4 § rättegångsbalken och
att enligt 28 kap. 10 d § första stycket rättegångsbalken utföra en genom-
sökning på distans.

Förekommer anledning att brott enligt denna lag eller annat brott som av-

ses i 1 § andra stycket har begåtts, får även i annat fall än som sägs i 28 kap.
1 § rättegångsbalken husrannsakan göras i magasin eller liknande utrymmen
för att söka efter egendom som skäligen kan antas bli förverkad på grund av
sådant brott. Husrannsakan enligt detta stycke får göras av en tjänsteman vid
Tullverket, en kustbevakningstjänsteman eller en polisman. En sådan
tjänsteman eller en polisman får i enlighet med 28 kap. 5 § rättegångsbalken
göra denna husrannsakan utan förordnande enligt 28 kap. 4 § rättegångs-
balken.

26 a § En tjänsteman vid Tullverket och en kustbevakningstjänsteman har
i fråga om brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra
stycket samma befogenhet som en polisman att enligt 28 kap. 10 f § rätte-
gångsbalken tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning
från den som är närvarande vid en genomsökning på distans och besluta om
kroppsvisitation.

Biometrisk autentisering
29 a §
En tjänsteman vid Tullverket och en kustbevakningstjänsteman har
i fråga om brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra
stycket samma befogenhet som en polisman att enligt 27 kap. 17 f § rätte-
gångsbalken genomföra biometrisk autentisering.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.