SFS 2002:886 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2000:1225) om straff för smuggling / SFS 2002:886 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
020886.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling;

utfärdad den 28 november 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 25 § lagen (2000:1225) om straff

för smuggling skall ha följande lydelse.

25 §

Egendom som tagits i beslag enligt denna lag och som förvaras hos

annan än Tullverket skall överlämnas till verket, om beslaget hävs och egen-
domen skall bli föremål för

1. tullbehandling, eller
2. någon åtgärd enligt
a) lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot

ett annat land inom Europeiska unionen, eller

b) lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alko-

holvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

Om egendomen redan har sålts, skall köpeskillingen överlämnas till Tull-

verket för redovisning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20.

SFS 2002:886

Utkom från trycket
den 6 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.