SFS 2022:672 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2000:1225) om straff för smuggling / SFS 2022:672 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
SFS2022-672.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1

2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2000:1225) om straff för
smuggling ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar
som rör införsel till eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller
annan författning föreskrivits straff för den som bryter mot ett förbud mot
eller villkor för att föra in eller ut en vara, gäller i stället bestämmelserna i
den författningen om inget annat är föreskrivet.

I 19�22, 25 a�27, 29 a och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om befogen-

heter för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott,
som rör införsel till eller utförsel från landet av varor, enligt någon av de
författningar som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller även vid
sådana brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64), vapenlagen (1996:67)
och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som avses i 12 §
tredje stycket samt vid sådana terroristbrott enligt 4 § terroristbrottslagen
(2022:666) som begås genom smuggling, grov smuggling, vapensmuggling,
grov vapensmuggling, synnerligen grov vapensmuggling, smuggling av
explosiv vara, grov smuggling av explosiv vara eller synnerligen grov smugg-
ling av explosiv vara eller försök till sådana brott. Befogenheten enligt 32 §
att väcka åtal eller besluta om förverkande gäller dock inte vid brott enligt
narkotikastrafflagen, vapenlagen, lagen om brandfarliga och explosiva varor
eller terroristbrottslagen.

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1996:701) om Tull-

verkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen (2000:1064) om kon-
troll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
tullagen (2016:253) samt lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som
kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

Bestämmelserna i 19�22, 25 a�26 a §§ samt 27 § första och tredje

styckena, när det gäller kroppsvisitation, och bestämmelserna i 32 § gäller
också vid brott som avses i 2�4 §§ skattebrottslagen (1971:69), om brottet
rör underlåtenhet att lämna deklaration enligt 26 kap. 8 § 2 eller 37 § skatte-
förfarandelagen (2011:1244).

1 Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.
2 Senaste lydelse 2022:322.

SFS

2022:672

Publicerad
den

8 juni 2022

background image

2

SFS

2022:672

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.