SFS 2022:1484 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2000:1225) om straff för smuggling / SFS 2022:1484 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
SFS2022-1484.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Utfärdad den 17 november 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2000:1225) om straff för
smuggling ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar
som rör införsel till eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller
annan författning föreskrivits straff för den som bryter mot ett förbud mot
eller villkor för att föra in eller ut en vara, gäller i stället bestämmelserna i
den författningen om inget annat är föreskrivet.

I 19�22, 25 a�27, 29 a och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om

befogenheter för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller
brott, som rör införsel till eller utförsel från landet av varor, enligt någon av
de författningar som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller även vid
sådana brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64), vapenlagen (1996:67)
och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som avses i 12 §
tredje stycket samt vid sådana terroristbrott som avses i 3 § 21 jämförd med
2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Befogenheten enligt 32 §
att väcka åtal eller besluta om förverkande gäller dock inte vid brott enligt
narkotikastrafflagen, vapenlagen, lagen om brandfarliga och explosiva varor
eller lagen om straff för terroristbrott.

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1996:701) om

Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom
Europeiska unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av
transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen
(2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och
av tekniskt bistånd, tullagen (2016:253) samt lagen (2006:1329) om handel
med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

Bestämmelserna i 19�22, 25 a�26 a §§ samt 27 § första och tredje

styckena, när det gäller kroppsvisitation, och bestämmelserna i 32 § gäller
också vid brott som avses i 2�4 §§ skattebrottslagen (1971:69), om brottet
rör underlåtenhet att lämna deklaration enligt 26 kap. 37 § första stycket
skatteförfarandelagen (2011:1244).

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

1 Prop. 2021/22:256, bet. 2022/23:SkU5, rskr. 2022/23:5.
2 Senaste lydelse 2022:322.

SFS

2022:1484

Publicerad
den

25 november 2022

background image

2

SFS

2022:1484

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.