SFS 2022:1777 Lag om ändring i lagen (2022:1484) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

SFS2022-1777.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2022:1484) om ändring i lagen

(2000:1225) om straff för smuggling

Utfärdad den 15 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2000:1225) om straff för
smuggling i stället för lydelsen enligt lagen (2022:1484) om ändring i den
lagen ska ha följande lydelse.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar som
rör införsel till eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller annan
författning föreskrivits straff för den som bryter mot ett förbud mot eller
villkor för att föra in eller ut en vara, gäller i stället bestämmelserna i den
författningen om inget annat är föreskrivet.

I 19–22, 25 a–27, 29 a och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om

befogenheter för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller
brott, som rör införsel till eller utförsel från landet av varor, enligt någon av
de författningar som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller även vid
sådana brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64), vapenlagen (1996:67)
och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som avses i 12 §
tredje stycket samt vid sådana terroristbrott enligt 4 § terroristbrottslagen
(2022:666) som begås genom smuggling, grov smuggling, vapensmuggling,
grov vapensmuggling, synnerligen grov vapensmuggling, smuggling av
explosiv vara, grov smuggling av explosiv vara eller synnerligen grov
smuggling av explosiv vara eller försök till sådana brott. Befogenheten
enligt 32 § att väcka åtal eller besluta om förverkande gäller dock inte vid
brott enligt narkotikastrafflagen, vapenlagen, lagen om brandfarliga och
explosiva varor eller terroristbrottslagen.

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1996:701) om

Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom
Europeiska unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av
transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen
(2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och
av tekniskt bistånd, tullagen (2016:253) samt lagen (2006:1329) om handel
med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

Bestämmelserna i 19–22, 25 a–26 a §§ samt 27 § första och tredje

styckena, när det gäller kroppsvisitation, och bestämmelserna i 32 § gäller
också vid brott som avses i 2–4 §§ skattebrottslagen (1971:69), om brottet
rör underlåtenhet att lämna deklaration enligt 26 kap. 37 § första stycket
skatteförfarandelagen (2011:1244).

1 Prop. 2022/23:17, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51.

SFS

2022:1777

Publicerad
den

17 december 2022

background image

SFS

2022:1777

2

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.