SFS 2023:259 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

SFS2023-259.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Utfärdad den 11 maj 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 § lagen (2000:1225) om straff för
smuggling ska ha följande lydelse.

35 §2 De brott som de kompletterande befogenheterna i 34 § gäller är

1. innehav eller bruk av narkotika enligt 1 § första stycket 5 eller 2 §

narkotikastrafflagen (1968:64),

2. dopningsbrott enligt 3 § och 2 § 6 lagen (1991:1969) om förbud mot

vissa dopningsmedel, och

3. innehav av hälsofarliga varor enligt 4 § och 3 § första stycket 7 lagen

(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2022/23:53, bet. 2022/23:JuU8, rskr. 2022/23:179.
2 Senaste lydelse 2020:835.

SFS

2023:259

Publicerad
den

16 maj 2023

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.