SFS 2006:1328 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2000:1225) om straff för smuggling / SFS 2006:1328 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
061328.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HOHCLJ+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HOHCLK+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HOHCLK+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HOHCLJ+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HOHCLK+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:HOHCLJ+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:HOHCLJ+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:HOHCLK+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HOHCLK+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HOHCLJ+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:HOHCLJ+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HOHCLJ+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:HOHCLK+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:HOHCLJ+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HOHCLJ+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:1225) om straff f�r <br/>smuggling;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 december 2006.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 � lagen (2000:1225) om straff</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r smuggling skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>Denna lag inneh�ller best�mmelser om ansvar m.m. f�r g�rningar som</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">r�r inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor. Har det i lag eller annan<br/>f�rfattning f�reskrivits straff f�r den som bryter mot ett f�rbud mot eller vill-<br/>kor f�r att f�ra in eller ut en vara, g�ller i st�llet best�mmelserna i den f�r-<br/>fattningen om inget annat �r f�reskrivet.</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">I 1922, 26, 27 och 32 �� finns s�rskilda best�mmelser om befogenheter</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">f�r att f�rhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som r�r<br/>inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor, enligt n�gon av de f�rfatt-<br/>ningar som n�mns i tredje stycket. Befogenheterna g�ller �ven vid s�dana<br/>brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 � tredje stycket<br/>samt vid s�dana terroristbrott som avses i 3 � 18 j�mf�rd med 2 � lagen<br/>(2003:148) om straff f�r terroristbrott. Befogenheten enligt 32 � att v�cka<br/>�tal eller besluta om f�rverkande g�ller dock inte vid brott enligt narkotika-<br/>strafflagen eller lagen om straff f�r terroristbrott.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">De f�rfattningar som avses i andra stycket �r lagen (1960:419) om f�rbud</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">i vissa fall mot inf�rsel av spritdrycker, lagen (1996:701) om Tullverkets be-<br/>fogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land inom Europeiska unionen,<br/>lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkohol-<br/>varor, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, lagen (2000:1064) om kontroll<br/>av produkter med dubbla anv�ndningsomr�den och av tekniskt bist�nd, tull-<br/>lagen (2000:1281), lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinf�rsel<br/>av tobaksvaror samt lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan<br/>anv�ndas till d�dsstraff eller tortyr, m.m.</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 1922 och 26 �� samt 27 � f�rsta och tredje styckena,</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">n�r det g�ller kroppsvisitation, och best�mmelserna i 32 � g�ller ocks� vid<br/>brott som avses i 24 �� skattebrottslagen (1971:69), om brottet r�r underl�-<br/>tenhet att l�mna deklaration enligt 10 kap. 32 a � andra eller tredje stycket<br/>skattebetalningslagen (1997:483).</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2006/07:4, bet. 2006/07:UU4, rskr. 2006/07:24.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2005:461.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2006:1328</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 december 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2006:1328</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2007.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft23">Lena Gustafson<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:1225) om straff f�r
smuggling;

utf�rdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 � lagen (2000:1225) om straff

f�r smuggling skall ha f�ljande lydelse.

1 �

2 Denna lag inneh�ller best�mmelser om ansvar m.m. f�r g�rningar som

r�r inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor. Har det i lag eller annan
f�rfattning f�reskrivits straff f�r den som bryter mot ett f�rbud mot eller vill-
kor f�r att f�ra in eller ut en vara, g�ller i st�llet best�mmelserna i den f�r-
fattningen om inget annat �r f�reskrivet.

I 1922, 26, 27 och 32 �� finns s�rskilda best�mmelser om befogenheter

f�r att f�rhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som r�r
inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor, enligt n�gon av de f�rfatt-
ningar som n�mns i tredje stycket. Befogenheterna g�ller �ven vid s�dana
brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 � tredje stycket
samt vid s�dana terroristbrott som avses i 3 � 18 j�mf�rd med 2 � lagen
(2003:148) om straff f�r terroristbrott. Befogenheten enligt 32 � att v�cka
�tal eller besluta om f�rverkande g�ller dock inte vid brott enligt narkotika-
strafflagen eller lagen om straff f�r terroristbrott.

De f�rfattningar som avses i andra stycket �r lagen (1960:419) om f�rbud

i vissa fall mot inf�rsel av spritdrycker, lagen (1996:701) om Tullverkets be-
fogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land inom Europeiska unionen,
lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkohol-
varor, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, lagen (2000:1064) om kontroll
av produkter med dubbla anv�ndningsomr�den och av tekniskt bist�nd, tull-
lagen (2000:1281), lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinf�rsel
av tobaksvaror samt lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan
anv�ndas till d�dsstraff eller tortyr, m.m.

Best�mmelserna i 1922 och 26 �� samt 27 � f�rsta och tredje styckena,

n�r det g�ller kroppsvisitation, och best�mmelserna i 32 � g�ller ocks� vid
brott som avses i 24 �� skattebrottslagen (1971:69), om brottet r�r underl�-
tenhet att l�mna deklaration enligt 10 kap. 32 a � andra eller tredje stycket
skattebetalningslagen (1997:483).

1 Prop. 2006/07:4, bet. 2006/07:UU4, rskr. 2006/07:24.

2 Senaste lydelse 2005:461.

SFS 2006:1328

Utkom fr�n trycket
den 15 december 2006

background image

2

SFS 2006:1328

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2007.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.