SFS 2010:109 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

100109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling;

utfärdad den 25 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (2000:1225) om straff för

smuggling ska ha följande lydelse.

8 §

2

Den som, i samband med att en vara förs in till landet, uppsåtligen un-

derlåter att anmäla varan till tullbehandling, lämnar oriktig uppgift vid tull-
behandling eller underlåter att lämna föreskriven uppgift vid tullbehandling
och därigenom ger upphov till fara för att tull, annan skatt eller avgift undan-
dras det allmänna, döms för tullbrott till böter eller fängelse i högst två år.

För tullbrott döms också den som uppsåtligen ger upphov till fara för att

tull, annan skatt eller avgift undandras det allmänna eller felaktigt tillgodo-
räknas eller återbetalas till honom själv eller annan genom att

1. i samband med att en vara förs ut från landet, förfara så som anges i för-

sta stycket eller, efter utförseln, förfoga över varan i strid med vad som för-
utsatts vid den tullbehandling som skett med anledning av utförseln,

2. under pågående tullbehandling förfoga över en införd vara i strid med

vad som gäller för denna tullbehandling, eller

3. bryta mot villkor som vid tullbehandling för övergång till fri omsätt-

ning har uppställts för befrielse från eller nedsättning av skatten eller avgif-
ten.

För tullbrott döms också den som vid anmälan av en vara till tullbehand-

ling med stöd av ett enhetstillstånd enligt bestämmelser som meddelats med
stöd av 4 kap. 24 § tullagen (2000:1281) uppsåtligen lämnar oriktig uppgift
eller underlåter att lämna föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till
fara för att tull undandras det allmänna.

När det föreligger en skyldighet att lämna en anmälan enligt 3 kap.

3 a § tullagen gäller vad som anges i första stycket. Vad som därvid sägs om
anmälan till tullbehandling ska i stället gälla en sådan anmälan som avses i
3 kap. 3 a § tullagen.

Denna bestämmelse är tillämplig endast i fråga om sådana tullar, andra

skatter och avgifter som Tullverket ska besluta.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

1 Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189.

2 Senaste lydelse 2004:123.

SFS 2010:109

Utkom från trycket
den 16 mars 2010

background image

2

SFS 2010:109

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.