SFS 2011:1405 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

111405.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2000:1225) om straff för

smuggling ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar som

rör införsel till eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller annan
författning föreskrivits straff för den som bryter mot ett förbud mot eller vill-
kor för att föra in eller ut en vara, gäller i stället bestämmelserna i den för-
fattningen om inget annat är föreskrivet.

I 19–22, 25 a–27 och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om befogenheter

för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som rör
införsel till eller utförsel från landet av varor, enligt någon av de författning-
ar som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller även vid sådana brott
enligt narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 § tredje stycket samt
vid sådana terroristbrott som avses i 3 § 18 jämförd med 2 § lagen
(2003:148) om straff för terroristbrott. Befogenheten enligt 32 § att väcka
åtal eller besluta om förverkande gäller dock inte vid brott enligt narkotika-
strafflagen eller lagen om straff för terroristbrott.

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1996:701) om Tull-

verkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av al-
koholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen (2000:1064) om kontroll
av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, tull-
lagen (2000:1281), lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel
av tobaksvaror samt lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan
användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

Bestämmelserna i 19–22, 25 a och 26 §§ samt 27 § första och tredje styck-

ena, när det gäller kroppsvisitation, och bestämmelserna i 32 § gäller också
vid brott som avses i 2–4 §§ skattebrottslagen (1971:69), om brottet rör
underlåtenhet att lämna deklaration enligt 26 kap. 8 § 2 eller 37 § skatteför-
farandelagen (2011:1244).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2008:520.

SFS 2011:1405

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1405

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om gärningar som har

begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.