SFS 2014:312 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

140312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:444) om straff för
finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:444) om straff

för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

dels att 3 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 8 och 9 §§, samt närmast

före 8 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 §

Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan

egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är
avsedd att användas för att begå särskilt allvarlig brottslighet döms till fäng-
else i högst två år.

Om brott som anges i första stycket är grovt, döms till fängelse i lägst sex

månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det sär-
skilt beaktas om det utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större om-
fattning eller annars varit av särskilt farlig art.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

7 §

Egendom som varit föremål för brott enligt denna lag ska förklaras för-

verkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan värdet
av den förklaras förverkat. Även utbyte av brott enligt denna lag ska förklaras
förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Penningbeslag

8 §

2

Egendom i form av pengar, fordran eller annan rättighet som skäligen

kan antas vara föremål för brott enligt denna lag, eller ett motsvarande värde,
får tas i beslag (penningbeslag).

Penningbeslag får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det in-

trång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för nå-
got annat motstående intresse.

9 §

3

Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om penningbeslag. Pen-

ningbeslag får avse endast sådan egendom som finns tillgänglig.

1 Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253.

2 Tidigare 8 § upphävd genom SFS 2009:73.

3 Tidigare 9 § upphävd genom SFS 2009:73.

SFS 2014:312

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:312

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Avser penningbeslaget en fordran eller annan rättighet, ska gäldenären eller

annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till någon annan
än Rikspolisstyrelsen.

För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i rättegångs-

balken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mari-Ann Roos
(Justitiedepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.