SFS 2014:624 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

140624.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:444) om straff för
finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (2002:444) om straff för

finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall ska ha följande
lydelse.

9 §

2

Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om penningbeslag. Pen-

ningbeslag får avse endast sådan egendom som finns tillgänglig.

Avser penningbeslaget en fordran eller annan rättighet, ska gäldenären eller

annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till någon annan
än Polismyndigheten.

För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i rättegångsbal-

ken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2014:000.

SFS 2014:624

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.