SFS 2016:94 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

160094.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:444) om straff för
finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall;

utfärdad den 11 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:444) om straff

för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

dels att 1–3, 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

1 §

2

Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser för genomförande av

1. den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av ter-

rorism som antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 9 december
1999 (54/109), och

2. punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 (2014).
I lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terro-

rism finns ytterligare bestämmelser för att genomföra konventionen. De avser
åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverk-
samhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för
penningtvätt eller finansiering av terrorism.

2 §

3

Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag

1. mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande,

grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse,
sabotage och spridande av gift eller smitta om syftet med gärningen är att
injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en
regering eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att
vidta en åtgärd,

2. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,

grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage,

3. sådan brottslighet som avses i
a) artikel 1 i den internationella konventionen den 17 december 1979 mot

tagande av gisslan,

b) artikel 7 i konventionen den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av kärnämne,
c) artikel 2 i den internationella konventionen den 15 december 1997 om

bekämpande av bombattentat av terrorister, och

1 Prop. 2015/16:78, bet. 2015/16:JuU17, rskr. 2015/16:143.

2 Senaste lydelse 2009:73.

3 Senaste lydelse 2003:150.

SFS 2016:94

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

background image

2

SFS 2016:94

d) artikel 2 i den internationella konventionen den 13 april 2005 för bekäm-

pande av nukleär terrorism, samt

4. mord, dråp, misshandel, grov misshandel, människorov, olaga frihetsbe-

rövande, grov skadegörelse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om sådana
brott, om gärningen utförs mot sådana internationellt skyddade personer som
avses i konventionen den 14 december 1973 om förebyggande och bestraff-
ning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade personer.

3 §

4

Till fängelse i högst två år döms den som samlar in, tillhandahåller eller

tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller
med vetskap om att den är avsedd att användas

1. för att begå särskilt allvarlig brottslighet, eller
2. av en person eller en sammanslutning av personer som begår särskilt all-

varlig brottslighet eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling
eller medverkan till sådan brottslighet.

Om brott som anges i första stycket är grovt, döms till fängelse i lägst sex

månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det
särskilt beaktas om brottet utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i
större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

3 a §

Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan

egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är
avsedd att användas för en sådan resa som avses i 5 b § lagen (2010:299) om
straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terrorist-
brott och annan särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

5 §

5

Ansvar enligt denna lag ska inte dömas ut om gärningen är belagd med

samma eller strängare straff i brottsbalken eller i lagen (2003:148) om straff
för terroristbrott.

6 §

6

Svensk medborgare eller utlänning som befinner sig här i landet och

som har begått brott enligt denna lag döms vid svensk domstol även om det
inte finns domsrätt enligt 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken. Detta gäller även om
brottet i enlighet med 5 § i denna lag ska bestraffas enligt brottsbalken eller
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap.

5 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2014:312.

5 Senaste lydelse 2003:150.

6 Senaste lydelse 2003:150.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.