SFS 2017:644 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall / SFS 2017:644 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
170644.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:444) om straff för
finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2002:444) om straff för

finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

2 ska ha följande

lydelse.

1 §

3

Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser för genomförande av

1. den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av ter-

rorism som antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 9 december
1999 (54/109), och

2. punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 (2014).
I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terro-

rism finns ytterligare bestämmelser för att genomföra konventionen. De avser
åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverk-
samhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för
penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Eva Marie Hellstrand
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2009:73.

3 Senaste lydelse 2016:94.

SFS 2017:644

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.