SFS 2018:1311 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall / SFS 2018:1311 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
SFS2018-1311.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering

av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1, 3�4 och 6 §§ lagen (2002:444)

om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall3 ska ha

följande lydelse.

1 §4 Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser för genomförande

av

1. den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av

terrorism som antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 9 de-

cember 1999 (54/109),

2. punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 (2014),

3. tilläggsprotokoll den 19 maj 2015 till Europarådets konvention den

16 maj 2005 om förebyggande av terrorism, och

4. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars

2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut

2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/ RIF.

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av ter-

rorism finns ytterligare bestämmelser för att genomföra den internationella

konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism. De avser åtgärd-

er som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverksam-

het är skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för pen-

ningtvätt eller finansiering av terrorism.

3 §5 Till fängelse i högst två år döms den som samlar in, tillhandahåller

eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska använ-

das eller med vetskap om att den är avsedd att användas

1. för att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig brottslighet eller

försök, förberedelse eller stämpling till sådan brottslighet, eller

2. av en person eller en sammanslutning av personer som begår särskilt

allvarlig brottslighet eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling

eller medverkan till sådan brottslighet.

Om brott som anges i första stycket är grovt, döms till fängelse i lägst sex

månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det

1

Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande

av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut

2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

3

Senaste lydelse av lagens rubrik 2009:73.

4

Senaste lydelse 2017:644.

5

Senaste lydelse 2016:94.

SFS 2018:1311

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

SFS 2018:1311

2

särskilt beaktas om brottet utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i

större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

3 a §6 Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan

egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den

är avsedd att användas för att begå eller annars medverka till brott som avses

i 3�6 §§ lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och

utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

döms till fängelse i högst två år.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

4 § För försök till brott enligt denna lag döms det till ansvar enligt be-

stämmelserna i 23 kap. 1 § brottsbalken.

6 §7 �ven om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken

döms det för brott enligt denna lag vid svensk domstol om brottet har begåtts

1. av en svensk medborgare, av en utlänning med hemvist i Sverige eller

av en utlänning som befinner sig här i landet,

2. till förmån för en juridisk person som är etablerad i Sverige, eller

3. mot en av Europeiska unionens institutioner eller mot en av dess byråer

eller ett av dess organ, om byrån eller organet har säte i Sverige.

Första stycket gäller även om brottet i enlighet med 5 § ska bestraffas

enligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap.

5 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Skåninger

(Justitiedepartementet)

6

Senaste lydelse 2016:94.

7

Senaste lydelse 2016:94.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.