SFS 2018:1311 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall / SFS 2018:1311 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
SFS2018-1311.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:HYFLTE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:HYFLTE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:HYFLTE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:HYFLTE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:HYFLTE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:HYFLTE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:HYFLTE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:HYFLTE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:VXTUDY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:QAELLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:RVVGOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:HYFLTE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:EQTZGG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:21px;line-height:39px;font-family:HYFLTE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:HYFLTE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:SAWDBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:CJEINE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:HYFLTE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:HYFLTE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:HYFLTE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:HYFLTE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:HYFLTE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:239px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:262px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2002:444) om straff f�r finansiering </b></p> <p style="position:absolute;top:286px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall <br/></b>Utf�rdad den 20 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 1, 34 och 6 �� lagen (2002:444) </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om straff f�r finansiering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall3 ska ha </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b>4 Denna lag inneh�ller straffr�ttsliga best�mmelser f�r genomf�rande </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den internationella konventionen om bek�mpande av finansiering av</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">terrorism som antogs av F�renta nationernas generalf�rsamling den 9 de-</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">cember 1999 (54/109), </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. punkt 6 i F�renta nationernas s�kerhetsr�ds resolution 2178 (2014),</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. till�ggsprotokoll den 19 maj 2015 till Europar�dets konvention den</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">16 maj 2005 om f�rebyggande av terrorism, och </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">2017 om bek�mpande av terrorism, om ers�ttande av r�dets rambeslut </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">2002/475/RIF och om �ndring av r�dets beslut 2005/671/ RIF. </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av ter-</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">rorism finns ytterligare best�mmelser f�r att genomf�ra den internationella </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">konventionen om bek�mpande av finansiering av terrorism. De avser �tg�rd-</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">er som den som bedriver finansiell verksamhet och annan n�ringsverksam-</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">het �r skyldig att vidta f�r att f�rhindra att verksamheten utnyttjas f�r pen-</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ningtv�tt eller finansiering av terrorism. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b>5 Till f�ngelse i h�gst tv� �r d�ms den som samlar in, tillhandah�ller </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska anv�n-</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">das eller med vetskap om att den �r avsedd att anv�ndas </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�r att beg� eller annars medverka till s�rskilt allvarlig brottslighet eller</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till s�dan brottslighet, eller </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. av en person eller en sammanslutning av personer som beg�r s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:958px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">allvarlig brottslighet eller g�r sig skyldig till f�rs�k, f�rberedelse, st�mpling </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller medverkan till s�dan brottslighet. </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om brott som anges i f�rsta stycket �r grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst sex </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">m�nader och h�gst sex �r. Vid bed�mningen av om brottet �r grovt ska det </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390. </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft17">Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bek�mpande </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">av terrorism, om ers�ttande av r�dets rambeslut 2002/475/RIF och om �ndring av r�dets beslut </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse av lagens rubrik 2009:73. </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">4</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2017:644. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">5</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2016:94. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:1311 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">den 29 juni 2018</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 2018:1311 </b></p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft23">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">s�rskilt beaktas om brottet utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">st�rre omfattning eller annars varit av s�rskilt farlig art. </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">I ringa fall ska det inte d�mas till ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 a �</b>6 Den som samlar in, tillhandah�ller eller tar emot pengar eller annan </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">egendom i syfte att egendomen ska anv�ndas eller med vetskap om att den </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">�r avsedd att anv�ndas f�r att beg� eller annars medverka till brott som avses </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">i 36 �� lagen (2010:299) om straff f�r offentlig uppmaning, rekrytering och </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">utbildning avseende terroristbrott och annan s�rskilt allvarlig brottslighet </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r. </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">I ringa fall ska det inte d�mas till ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 �</b> F�r f�rs�k till brott enligt denna lag d�ms det till ansvar enligt be-</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">st�mmelserna i 23 kap. 1 � brottsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 �</b>7 �ven om det inte finns domsr�tt enligt 2 kap. 2 eller 3 � brottsbalken </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">d�ms det f�r brott enligt denna lag vid svensk domstol om brottet har beg�tts </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">1. av en svensk medborgare, av en utl�nning med hemvist i Sverige eller</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">av en utl�nning som befinner sig h�r i landet, </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">2. till f�rm�n f�r en juridisk person som �r etablerad i Sverige, eller</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">3. mot en av Europeiska unionens institutioner eller mot en av dess byr�er</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">eller ett av dess organ, om byr�n eller organet har s�te i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">F�rsta stycket g�ller �ven om brottet i enlighet med 5 � ska bestraffas </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">enligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott. </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">Best�mmelser om krav p� tillst�nd att v�cka �tal i vissa fall finns i 2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">5 � brottsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2018. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Marie Sk�ninger </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">6</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft28"> Senaste lydelse 2016:94. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">7</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft28">Senaste lydelse 2016:94. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2002:444) om straff f�r finansiering

av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Utf�rdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 1, 34 och 6 �� lagen (2002:444)

om straff f�r finansiering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall3 ska ha

f�ljande lydelse.

1 �4 Denna lag inneh�ller straffr�ttsliga best�mmelser f�r genomf�rande

av

1. den internationella konventionen om bek�mpande av finansiering av

terrorism som antogs av F�renta nationernas generalf�rsamling den 9 de-

cember 1999 (54/109),

2. punkt 6 i F�renta nationernas s�kerhetsr�ds resolution 2178 (2014),

3. till�ggsprotokoll den 19 maj 2015 till Europar�dets konvention den

16 maj 2005 om f�rebyggande av terrorism, och

4. Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars

2017 om bek�mpande av terrorism, om ers�ttande av r�dets rambeslut

2002/475/RIF och om �ndring av r�dets beslut 2005/671/ RIF.

I lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av ter-

rorism finns ytterligare best�mmelser f�r att genomf�ra den internationella

konventionen om bek�mpande av finansiering av terrorism. De avser �tg�rd-

er som den som bedriver finansiell verksamhet och annan n�ringsverksam-

het �r skyldig att vidta f�r att f�rhindra att verksamheten utnyttjas f�r pen-

ningtv�tt eller finansiering av terrorism.

3 �5 Till f�ngelse i h�gst tv� �r d�ms den som samlar in, tillhandah�ller

eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska anv�n-

das eller med vetskap om att den �r avsedd att anv�ndas

1. f�r att beg� eller annars medverka till s�rskilt allvarlig brottslighet eller

f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till s�dan brottslighet, eller

2. av en person eller en sammanslutning av personer som beg�r s�rskilt

allvarlig brottslighet eller g�r sig skyldig till f�rs�k, f�rberedelse, st�mpling

eller medverkan till s�dan brottslighet.

Om brott som anges i f�rsta stycket �r grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst sex

m�nader och h�gst sex �r. Vid bed�mningen av om brottet �r grovt ska det

1

Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390.

2

Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bek�mpande

av terrorism, om ers�ttande av r�dets rambeslut 2002/475/RIF och om �ndring av r�dets beslut

2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

3

Senaste lydelse av lagens rubrik 2009:73.

4

Senaste lydelse 2017:644.

5

Senaste lydelse 2016:94.

SFS 2018:1311

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

SFS 2018:1311

2

s�rskilt beaktas om brottet utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i

st�rre omfattning eller annars varit av s�rskilt farlig art.

I ringa fall ska det inte d�mas till ansvar.

3 a �6 Den som samlar in, tillhandah�ller eller tar emot pengar eller annan

egendom i syfte att egendomen ska anv�ndas eller med vetskap om att den

�r avsedd att anv�ndas f�r att beg� eller annars medverka till brott som avses

i 36 �� lagen (2010:299) om straff f�r offentlig uppmaning, rekrytering och

utbildning avseende terroristbrott och annan s�rskilt allvarlig brottslighet

d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r.

I ringa fall ska det inte d�mas till ansvar.

4 � F�r f�rs�k till brott enligt denna lag d�ms det till ansvar enligt be-

st�mmelserna i 23 kap. 1 � brottsbalken.

6 �7 �ven om det inte finns domsr�tt enligt 2 kap. 2 eller 3 � brottsbalken

d�ms det f�r brott enligt denna lag vid svensk domstol om brottet har beg�tts

1. av en svensk medborgare, av en utl�nning med hemvist i Sverige eller

av en utl�nning som befinner sig h�r i landet,

2. till f�rm�n f�r en juridisk person som �r etablerad i Sverige, eller

3. mot en av Europeiska unionens institutioner eller mot en av dess byr�er

eller ett av dess organ, om byr�n eller organet har s�te i Sverige.

F�rsta stycket g�ller �ven om brottet i enlighet med 5 � ska bestraffas

enligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.

Best�mmelser om krav p� tillst�nd att v�cka �tal i vissa fall finns i 2 kap.

5 � brottsbalken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2018.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Sk�ninger

(Justitiedepartementet)

6

Senaste lydelse 2016:94.

7

Senaste lydelse 2016:94.

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.