SFS 2006:923 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

060923.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:444) om straff för
finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall, m.m.;

utfärdad den 14 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (2002:444) om straff

för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. skall ha
följande lydelse.

10 §

2 En fysisk eller juridisk person som avses i 2 § första stycket 1–6 la-

gen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, dess styrelseledamöter eller
anställda får inte röja för kunden eller för någon utomstående att en gransk-
ning har genomförts eller att uppgifter har lämnats enligt 8 § eller att polisen
genomför en undersökning.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant för-

valtningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag

3 eller artik-

larna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om
stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)

4 tillämpas

bestämmelsen om styrelseledamöter i första stycket på ledamöter i tillsyns-
organet.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt

21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår
att bestämmelsen i andra stycket skall tillämpas också på ledamöter i ett
europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan.

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277, bet. 2005/06:LU39, rskr.
2005/06:364.

2 Senaste lydelse 2004:1190.

3 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

4 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

SFS 2006:923

Utkom från trycket
den 26 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.