SFS 2014:625 Lag om ändring i lagen (2002:445) om medling med anledning av brott

140625.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:445) om medling med
anledning av brott;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2002:445) om medling

med anledning av brott ska ha följande lydelse.

5 §

Medling ska vara frivillig för både gärningsman och målsägande. Det

brott som medlingen avser ska vara anmält till Polismyndigheten. Dessutom
ska gärningsmannen ha erkänt gärningen eller delaktighet i denna.

Medling får endast ske om det med hänsyn till samtliga omständigheter

framstår som lämpligt. Om gärningsmannen är under tolv år får medling ske
endast om det finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:625

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.