SFS 2002:445 Lag om medling med anledning av brott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2002:445) om medling med anledning av brott / SFS 2002:445 Lag om medling med anledning av brott
020445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om medling med anledning av brott;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Tillämpningsområde och syfte

1 §

Denna lag gäller medling som anordnas av staten eller av en kommun

med anledning av brott.

2 §

Med medling avses i denna lag att en gärningsman och en målsägande

möts inför en medlare för att tala om brottet och följderna av detta.

3 §

Medling skall ske i bägge parters intresse. Målet skall vara att minska

de negativa följderna av brottet.

Medlingen skall syfta till att gärningsmannen får ökad insikt om brottets

konsekvenser och att målsäganden ges möjlighet att bearbeta sina upplevel-
ser.

4 §

Till medlare skall en kompetent och rättrådig person utses. Medlaren

skall vara opartisk.

Förutsättningar för medling

5 §

Medling skall vara frivillig för både gärningsman och målsägande. Det

brott som medlingen avser skall vara anmält till polisen. Dessutom skall gär-
ningsmannen ha erkänt gärningen eller delaktighet i denna.

Medling får endast ske om det med hänsyn till samtliga omständigheter

framstår som lämpligt. Om gärningsmannen är under tolv år får medling ske
endast om det finns synnerliga skäl.

Förberedelser

6 §

Medlingsförfarandet skall genomföras skyndsamt.

Medlaren skall samråda med förundersökningsledaren om medling avses

äga rum innan förundersökningen har avslutats. Om medling avses äga rum
därefter, men innan det finns en lagakraftvunnen dom, skall medlaren sam-
råda med åklagaren.

1

Prop. 2001/02:126, bet. 2001/02:JuU26, rskr. 2001/02:269.

SFS 2002:445

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

5

SFS 2002:400�471

background image

2

SFS 2002:445

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

7 §

Både gärningsman och målsägande skall informeras om vad med-

lingen innebär och på annat sätt förberedas i den omfattning som behövs.

8 §

Vårdnadshavare för gärningsman och målsägande skall ges tillfälle att

närvara vid medlingsmötet, om det inte finns särskilda skäl mot det. �ven
andra personer kan ges tillfälle att närvara vid medlingsmötet, om det är för-
enligt med syftet med medlingen och det i övrigt kan anses lämpligt.

Medlingsmötet

9 §

Vid medlingsmötet skall målsäganden ges möjlighet att berätta om sin

upplevelse av brottet och dess följder. Gärningsmannen skall få möjlighet att
berätta varför gärningen kom att begås och ge sin syn på sin situation. Måls-
äganden kan också framställa önskemål om gottgörelse, och gärningsman-
nen kan framföra en ursäkt för sitt handlande.

10 §

Medlaren skall medverka till att avtal om gottgörelse träffas endast

om det är uppenbart att innehållet i avtalet inte är oskäligt.

Om det framkommer att gärningsmannen inte uppfyller ett avtal som har

träffats mellan parterna, skall medlaren se till att åklagaren genast underrät-
tas om detta, om det inte är obehövligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

THOMAS BODSTR�M
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.